Bank Zachodni WBK bankowość transakcyjna

Rachunki firmowe:
 • rachunki bieżące w tym rachunki pomocnicze– ułatwiają prowadzenie bieżących rozliczeń firmy, realizować przelewy krajowe, polecenia wypłat w obrocie dewizowym, wypłaty i wpłaty gotówki. Rachunki prowadzone w PLN, USD, EUR, CHF, GBP. Rachunki pomocnicze umożliwiają wyodrębnienie środków pieniężnych na określone cele
 • rachunki powiernicze – zabezpieczają umowy i transakcje dokonywane w ramach działalności biznesowej. Rachunek prowadzony w PLN USD, EUR, GBP i CHF. Zgromadzone na nim środki w przypadku wszczęcia egzekucji w stosunku do sprzedającego nie podlegają zajęciu.
 • rachunki ESCROW
 • rachunki umożliwiają przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych (gotówkowych i bezgotówkowych) z partnerami krajowymi i zagranicznymi
 • rachunki walutowe umożliwiają przeprowadzanie rozliczeń z kontrahentami w walucie transakcji
Płatności krajowe i zagraniczne:
 • Płatności krajowe:
  ELIXIR – płatności krajowe ( w PLN na rachunki prowadzone w Polsce) w formie bezgotówkowej
  SORBNET – transakcje w systemie SORBNET przeznaczone są dla płatności w dużych kwotach w PLN. Środki pieniężne przekazane są tego samego dnia (jeśli transakcja zostanie zarejestrowana w systemie bankowym do godziny 15:00). Przelewy na rachunki w innych bankach krajowych o wartości powyżej 1 mln zł realizowane są obligatoryjnie w systemie SORBNET. Nie są w nim zlecane przelewy na rachunki ZUS i organów podatkowych.
  Przelewy wewnętrzne– wykonywane są pomiędzy rachunkami prowadzonymi w BZ WBK. Księgowanie środków odbywa się w czasie rzeczywistym – w dni robocze między 8.00 a 22.00.
 • Przelewy walutowe i zagraniczne:
  SWIFT – system rozliczeń należący do Stowarzyszenia Międzynarodowej Finansowej Telekomunikacji Międzybankowej. Banki należące do tego stowarzyszenia mogą przekazywać przez SWIFT m.in. płatności zagraniczne. Każdy z banków należący do systemu ma swój kod BIC.
  SEPA(Single Euro Payments Area) – system rozliczeń dla płatności detalicznych w EUR realizowanych w obrębie Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro, tzn. obszaru Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii. BZ WBK uczestniczy w rozliczeniach płatności SEPA zarówno od strony odbioru komunikatów walutowych w EUR jak i ich wysyłki. Bank zrealizuje płatność zgodnie z zasadami SEPA. Zlecenie w systemie SEPA można wykonać w placówce Banku lub w systemie bankowości elektronicznej
  TARGET2 – system umożliwiający dokonywanie transakcji w EUR w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że środki mogą trafić na rachunek odbiorcy w ciągu kilkudziesięciu minut
  Komunikat MT101– umożliwia wykonanie przelewu krajowego lub zagranicznego na rzecz dowolnego beneficjenta w ramach transakcji realizowanej przez Bank zagraniczny, a zleconej przez firmę Klienta za granicą lub inny podmiot współpracujący z klientem, mający prawo do obciążania jego rachunku w BZ WBK. Warunkiem korzystania z usługi jest podpisanie przez klienta stosownej umowy z bankiem oraz podpisanie przez BZ WBK umowy z bankiem zagranicznym na obsługę takich komunikatów.
  Komunikat MT940 – bank oferuje możliwość wygenerowania wyciągu z rachunku firmy z pełnym opisem transakcji i przesłania go na wskazany adres SWIFT-owy banku zagranicznego.
Przelewy masowe:
 • Elektroniczna Identyfikacja Należności– usługa adresowana do firm, których działalność wiąże się z rozliczaniem dużej liczby należności przekazywanych drogą bezgotówkową. Umożliwia ona szybką identyfikację dużej liczby płatności przychodzących, zautomatyzowanie czynności księgowych oraz uzgadnianie płatności w systemach finansowo – księgowych. Usługa pozwala obniżać koszty i poprawiać efektywność obsługi rozliczania masowych należności.
 • Masowe Polecenie Zapłaty – to forma rozliczeń bezgotówkowych umożliwiająca automatyczne pobieranie powtarzających się należności. Jej główną zaletą jest możliwość inicjowania płatności przez firmę, co zapewnia regularność wpłat. MPZ pozwala na automatyczne uzgadnianie i rozksięgowywanie otrzymanych przez firmę wpłat, dzięki otrzymywanym z banku raportom.
 • Masowe Polecenie Uznania – to usługa przeznaczona dla firm posiadających dużą liczbę klientów lub pracowników, na rzecz których cyklicznie dokonywane są płatności z tytułu wynagrodzeń, rent, emerytur, stypendiów, itp. Usługa umożliwia firmie zautomatyzowanie przekazywania środków na rachunki wierzycieli bez każdorazowej konieczności wprowadzania danych dotyczących poszczególnych płatności. Rachunek firmy obciążany jest wtedy jedną zbiorczą kwotą, co ogranicza objętość wyciągów z rachunku bieżącego.
Karty płatnicze:
 • Karty typu charge:
  Karta Visa Business Charge (Silver lub Gold) – karta międzynarodowa umożliwiająca dokonywanie transakcji bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych oraz internecie, dokonywanie wypłat gotówki w bankomatach. Karta posiada indywidualne miesięczne limity do autoryzacji. Walutą rozliczeniową dla transakcji krajowych tą kartą jest PLN, zaś dla transakcji zagranicznych – EUR.
 • Karty debetowe:
  karta Visa Business Electron – to międzynarodowa, debetowa karta elektroniczna, pozwalająca korzystać ze środków na rachunku, dokonywać płatności i zakupów w punktach oznaczonych logo “VISA Electron” i wyposażonych w terminale elektroniczne, oraz wypłat gotówkowych w bankomatach oznaczonych logo “VISA Electron”, “VISA” lub “Plus”.
  karta Visa Business z indywidualnym limitem wydatków – to karta debetowa, która pozwala na realizację służbowych płatności bezgotówkowych, w tym transakcji internetowych, oraz wypłaty gotówki w bankomatach. Karta umożliwia ustalenie indywidualnych limitów wydatków. 
  karta Visa Business w EUR – to międzynarodowa karta debetowa dla firm. Umożliwia dokonywanie transakcji bezgotówkowych w punktach oznaczonych logo “VISA” lub “VISA Electron”, wyposażonych w terminale elektroniczne lub ręczne powielacze (tzw. imprintery), oraz wypłat gotówkowych w bankomatach oznaczonych logo “VISA”,“VISA Electron” lub “Plus”. Kartą VISA BUSINESS w EUR można także dokonywać płatności w internecie.
 • Karty przedpłacone (pre-paid):
  karta upominkowa to forma karty płatniczej, która zostaje zasilona na kwotę: 50, 100, 200, 300 lub 500 PLN.  Kara umożliwia dokonywanie płatności, zakupy w sklepach i internecie.
  karta Socjalna Premium – umożliwia elektroniczną wypłatę pieniędzy dla świadczeniobiorcy. Możliwość zasilania karty dowolną kwotą, w ramach określonych limitów.
  karta z doładowaniem Premium -to karta płatnicza umożliwiająca dokonywanie płatności w sklepach i internecie, zakupy, wypłaty gotówki w kraju i za granicą.
  karta walutowa– to sposób na rozliczenie służbowych wydatków podczas podróży zagranicznych. Jest to karta, którą można doładowywać. Jest dostępna w EUR, GBP oraz USD.
   
 • Terminale do obsługi transakcji bezgotówkowych
Obsługa gotówki:
 • Wpłaty gotówkowe otwarte– forma wpłat gotówki w PLN i w walutach obcych w kasie banku gdzie środki są przeliczane w obecności wpłacającego
 • Wpłaty gotówkowe zamknięte – usługa pozwala na realizację wpłat osobiście lub z wykorzystaniem firmy konwojującej. Dzięki możliwości zawarcia umowy dotyczącej kompleksowej obsługi gotówki, firma nie musi zawierać odrębnej umowy na transport i przeliczenie oraz wpłatę gotówki do banku. Bank przejmuje odpowiedzialność od momentu przekazania pakietu konwojentowi bez konieczności dodatkowego ubezpieczania gotówki.
 • Wpłaty gotówkowe zamknięte poprzez placówki Poczty Polskiej – usługa pozwala na realizację wpłat w PLN i jest formą zastępczej obsługi kasowej prowadzonej na rzecz firm i korporacji. Usługa umożliwia przekazywanie gotówki na rachunki bankowe klientów za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 • Wypłaty gotówkowe otwarte – umożliwiają stały dostęp do środków zgromadzonych na rachunku na terenie całego kraju. Wypłaty można realizować w PLN i walutach obcych w kasie placówki banku lub w bankomatach. Wypłaty otwarte mogą być dokonywane przez posiadacza rachunku lub osobę upoważnioną. 
 • Wypłaty gotówkowe zamknięte – umożliwiają wypłatę gotówki w dowolnej placówce banku i dostarczenie środków w miejsce wskazane przez Klienta. Wypłata w miejscu wskazanym przez Klienta następuje za pośrednictwem firmy konwojującej współpracującej z Bankiem.
Zarządzanie płynnością:
 • Konsolidacja sald – to usługa przeznaczona dla firm, które mają rozbudowaną strukturę organizacyjną i dużą liczbę rachunków bankowych i pomaga firmom inwestować nadwyżki środków powstałe dzięki automatycznym transferom środków pomiędzy rachunkami pomocniczymi i rachunkiem bieżącym firmy. Konsolidacja sald umożliwia także automatyczne „wygaszanie” kredytu w rachunku bieżącym środkami zgromadzonymi na innych rachunkach .
 • Cash Pooling wirtualny – to usługa przeznaczona dla podmiotów należących do jednej grupy kapitałowej. Polega na analizie sald debetowych i kredytowych i odpowiednio przypisanym odsetkom z tytułu występowania tych sald. W przypadku tej formy rozliczeń występuje brak fizycznych przeksięgowań środków pomiędzy poszczególnymi rachunkami biorącymi udział w usłudze. Poddawane kompensacji salda informują o aktualnej sumie środków pieniężnych pozostających do dyspozycji przedsiębiorstwa, co ułatwia również planowanie płynności finansowej.
 • Lokaty i inwestycje:
  Lokata terminowa  – jest sposobem lokowania wolnych środków. Może mieć formę lokaty standardowej lub negocjowanej. Lokata dostępna w walutach: PLN, EUR, USD, CHF, GBP. Lokata zapewnia płynność finansową dzięki elastycznym terminom zawierania lokaty.
  Fundusze inwestycyjne – są sposobem lokowania pieniędzy. Fundusze gromadzą środki wielu oszczędzających i inwestują je w papiery wartościowe, takie jak akcje, obligacje czy bony skarbowe, a także inne instrumenty finansowe.
  Usługa zarządzania portfelem (asset management) –  jest adresowana do grona zamożnych klientów, którzy zlecają zarządzanie swoimi oszczędnościami licencjonowanym doradcom inwestycyjnym. Oferta przygotowana jest dla osób, które posiadają nadwyżki pieniężne w wysokości co najmniej 1 mln zł, rozważają możliwość zainwestowania części tych nadwyżek w akcje, poszukują ponadprzeciętnych zysków z inwestycji w papiery wartościowe, są gotowi podjąć ryzyko związane z inwestowaniem w akcje, nie chcą samodzielnie inwestować na giełdzie.