Bank Pekao zarządzanie aktywami

Private Portfolio:

 • usługa finansowa świadczona przez Pioneer Pekao Investment Management S.A.
 • charakter i profil inwestycyjny portfela aktywów jest określany przez procentowy udział dłużnych papierów wartościowych i akcji, których poziom może kształtować się w dowolnym zakresie od 0% do 100% wartości portfela
 • klient podejmuje decyzję o poziomie ryzyka portfela inwestycyjnego, ustalając procentowy poziom udziału akcji w portfelu: 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Udział ten może się zmieniać w granicach +/- 10 punktów procentowych w odniesieniu do udziału określonego w umowie o zarządzanie.
 • Portfel indywidualny będzie Portfelem zdywersyfikowanym, co znaczy że żaden Instrument Finansowy wchodzący w jego skład nie będzie miał w nim dominującej pozycji.

Fundusze inwestycyjne:

 • fundusze inwestycyjne to zyskowna forma oszczędzania oraz inwestowania nadwyżek finansowych
 • fundusze umożliwiają stały dostęp do zainwestowanych aktywów i określenie czasu ich utrzymania, proponując – w zależności od charakteru wybranego funduszu – bezpieczny i stabilny wzrost lub agresywne inwestowanie z najwyższym potencjałem zysku

Lokaty i bony skarbowe:

 • Lokata „Indeks na Zysk” – lokata łączy cechy lokaty bankowej i inwestycji na rynku kapitałowym, pozwalając osiągnąć potencjalnie wyższe zyski przy jednoczesnym zachowaniu cech depozytu bankowego.
 • Lokata dwuwalutowa – produkt inwestycyjny, dla klientów zainteresowanych osiągnięciem wyższego zysku wynikającego ze zmian zachodzących na rynku walutowym. Podczas zawarcia umowy lokaty dwuwalutowej zakładana jest lokata w wybranej przez klienta walucie oraz wskazywana jest druga waluta, na którą może zostać zamieniona kwota lokaty po ustalonym wcześniej kursie wymiany. Lokaty otwierane są dla par walut: PLN/EUR, PLN/USD, EUR/PLN, USD/PLN, na okres od 7 do 180 dni. 
 • Lokata negocjowana – otwierana jest w ramach istniejących lub nowych rachunków na okres od 2 do 365 dni. Walutą lokaty może być PLN lub waluty wymienialne: USD, EUR, GBP i CHF. Istnieje możliwość negocjacji preferencyjnej wysokości oprocentowania uzależnionej od wielkości inwestycji i czasu jej trwania.
 • Bony skarbowe to papiery wartościowe, krótkoterminowe emitowane przez Ministerstwo Finansów. Inwestycje w bony skarbowe zapewniają niskie ryzyko i dobry zysk. Bony skarbowe sprzedawane są z dyskontem na z góry ustalony okres. Wykup następuje po wartości nominalnej w określonym wcześniej dniu zapadalności.

Obligacje:

 • Obligacje to bezpieczne instrumenty finansowe, dla osób unikających ryzyka w finansach. Dzięki możliwości odsprzedaży na rynku wtórnym, inwestycje tego typu pozwalają na osiągnięcie wysokiej płynności zakupionych walorów. Możliwość wybrania dogodnego terminu inwestycji – dostępne są obligacje z terminami od kilku dni do 20 lat. 
 • Euroobligacje – papiery wartościowe emitowane przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej denominowane w walutach obcych: dolar amerykański lub euro. Euroobligacje przeznaczone są dla klientów, którzy cenią sobie zysk większy od uzyskiwanego na lokatach terminowych, przy niskim poziomie ryzyka. Skarb Państwa gwarantuje wypłaty kapitału i odsetek, a oprocentowanie jest z góry określone i stałe w całym okresie inwestycji. Wysoką płynność tego typu obligacji zapewnia możliwość odsprzedaży przed terminem zapadalności walorów na rynku międzybankowym.

Usługi rynku kapitałowego:

 • w skład usług rynku kapitałowego wchodzą wyspecjalizowane instrumenty finansowe oraz profesjonale rekomendacje, które są oferowane za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA oraz Domu Maklerskiego Pekao.
 • klienci mają możliwość skorzystania z oferty produktowej, w skład której wchodzić mogą takie instrumenty jak: akcje, jednostki funduszy inwestycyjnych, obligacje skarbowe, obligacje Banku Pekao SA, Euroobligacje, Certyfikaty inwestycyjne, kontrakty terminowe, warranty, prawa pierwszeństwa czy jednostki indeksowe

Transakcje walutowe:

 • transakcje walutowe umożliwiają bieżące realizowanie potrzeb kupna lub sprzedaży walut bądź regulowanie zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
 • w ramach transakcji walutowych Bank Pekao oferuje operacje typu: Forward, Forward Plus, Super Forward, Super Forward Plus, Forward Rate Agrement, Interest Rate  Swap, opcje walutowe oraz kursy walut korzystniejsze niż podane w bankowej tabeli