Bank Pekao zabezpieczenie transakcji handlowych

Gwarancja w obrocie zagranicznym:

 • gwarancja w obrocie zagranicznym to wyrażone na piśmie zobowiązanie Banku Pekao, że zaspokoi otrzymującego gwarancję beneficjenta, w sytuacji, gdy zleceniodawca nie wypełnił w stosunku do niego określonych w gwarancji swoich zobowiązań umownych
 • treść gwarancji określa kwotę lub górną granicę kwoty, do wysokości której mogą nastąpić wypłaty z gwarancji
 • w zależności od rodzaju zobowiązania Bank Pekao udziela: gwarancji nostro i gwarancji loro
 • gwarancje nostro:
  – gwarancja przetargowa (wadialna)
  – gwarancja zwrotu zaliczki
  – gwarancja dobrego wykonania umowy
  – gwarancja spłaty kredytu
  – gwarancja otwarcia akredytywy
  – gwarancja zapłaty akredytywy
  – gwarancja zapłaty za zakupione towary lub usługi
  – gwarancja zapłaty rat leasingowych
  – gwarancja konosamentowa
  – gwarancja zapłaty weksla
  – gwarancja tranzytowa
 • Gwarancje loro:
  – gwarancja banku zagranicznego na rzecz beneficjenta w Polsce
  – gwarancja potwierdzająca gwarancję banku zagranicznego
  – gwarancja własna udzielona na zlecenie banku zagranicznego zabezpieczona gwarancją tego banku

Akredytywa standby:

 • produkt skierowany do klientów, którzy dokonują rozliczeń w sposób wyznaczony treścią kontraktu handlowego, i/lub dokonujący rozliczeń z kontrahentami przede wszystkim z krajów, gdzie prawo nie zezwala na stosowanie gwarancji
 • akredytywa standby to zobowiązanie banku otwierającego do zapłaty kwoty akredytywy na pierwsze żądanie beneficjenta, jeżeli zleceniodawca akredytywy (importer) nie wywiąże się ze swych zobowiązań, nie zapłaci w uzgodnionym terminie za dostarczony towar, usługę

Poręczenie wekslowe:

 • poręczenie wekslowe (awal) to zobowiązanie Banku Pekao do zapłaty całości lub części sumy wekslowej, gdy osoba, za którą Bank udzielił poręczenia, nie zapłaciła za weksel
 • poręczenie powstaje w wyniku umieszczenia na wekslu lub przedłużku weksla słowa „poręczam” lub innego zwrotu równoznacznego oraz podpisów za Bank
 • Bank Pekao udzielając poręczenia może wskazać kwotę, do wysokości której poręcza. Jeśli brakuje oznaczenia kwoty poręczenia, wówczas poręczenie jest udzielone do całej sumy wekslowej.
 • poręczenia udzielane są na wekslach zupełnych trasowanych zaakceptowanych przez trasata i na wekslach własnych