Bank Pekao zabezpieczanie ryzyka

Gwarancje w obrocie krajowym:

 • gwarancja w obrocie krajowym to pisemne zobowiązanie Banku Pekao do zapłacenia określonej sumy pieniężnej w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania, określonych w gwarancji zobowiązań
 • gwarancja bankowa udzielana jest na zlecenie i zabezpiecza zobowiązania umowne ściśle według jej treści
 • Bank Pekao udziela gwarancji:
  – przetargowa,
  – zwrotu zaliczki,
  – dobrego wykonania umowy,
  – konosamentowa,
  – zabezpieczająca spłatę kredytu,
  – zabezpieczająca zapłatę: należności za zakupione towary i usługi, długu celnego, rat leasingowych, akredytywy, należności za towary sprzedane ze składu konsygnacyjnego,
  – zabezpieczająca pokrycie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej,
  – we wspólnej/wspólnotowej procedurze tranzytowej,
  – zabezpieczająca wypłatę nagród osobom wygrywającym w ramach loterii,
  – zabezpieczająca pokrycie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania biura turystycznego jako organizatora turystyki

Poręczenie według prawa cywilnego:

 • poręczenie według prawa cywilnego to pisemne oświadczenie Banku Pekao do zapłacenia określonej sumy pieniężnej w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania, określonych w poręczeniu zobowiązań
 • w obrocie krajowym Bank może w szczególności udzielić poręczenia jako zabezpieczenie:
  – spłaty kredytu udzielonego przez inny bank,
  – zapłaty wadium w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z przetargu: w sytuacji gdy działalność Klienta wymaga częstego udziału w przetargach możliwe jest zawarcie umowy linii poręczeń wadialnych

Poręczenie wekslowe:

 • poręczenie wekslowe (awal) to zobowiązanie Banku Pekao do zapłaty całości lub części sumy wekslowej w przypadku gdy osoba, za którą Bank udzielił poręczenia nie zapłaciła za weksel
 • poręczenie na wekslu może zabezpieczać spłatę kredytu lub zapłatę za zakupione towary i usługi

Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej:

 • FRA to pozabilansowy instrument pochodny, służący do zabezpieczenia przed niekorzystnym ruchem stóp procentowych. Kupujący FRA zabezpiecza sobie maksymalną stopę procentową (koszt finansowania), podczas gdy sprzedający FRA zabezpiecza sobie minimalną stopę procentową (zwrot z inwestycji). FRA zawierany jest na minimum 1 000 000 PLN lub równowartość w innej walucie i rozliczany jest do WIBORu, LIBORu lub EURIBORu.
 • IRS to umowa pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się do wymiany serii płatności odsetkowych w tej samej walucie, naliczanych od uzgodnionej kwoty nominalnej i dla ustalonego okresu, przy czym jedna ze stron płaci odsetki oparte na stałym oprocentowaniu, zaś druga na oprocentowaniu zmiennym. Kupujący IRS zabezpiecza maksymalną stopę procentową (koszt finansowania), podczas gdy Sprzedający IRS zabezpiecza sobie minimalną stopę procentową (zwrot z inwestycji). IRS jest produktem pozabilansowym, rozliczanym do WIBORu, LIBORu lub EURIBORu. Umowa jest zawierana na minimum 1 000 000 PLN lub równowartość w innej walucie.
 • Transakcja CAP ma na celu zabezpieczenie nabywcy opcji CAP przed wzrostem rynkowej stopy procentowej powyżej ustalanej między stronami transakcji stałej, kontraktowej stopy procentowej CAP. W transakcji CAP wystawca opcji gwarantuje nabywcy CAP wypłatę różnic odsetkowych w stopach procentowych w poszczególnych okresach odsetkowych.
 • Transakcja Floor ma na celu zabezpieczenie nabywcy transakcji FLOOR przed spadkiem rynkowej stopy procentowej poniżej ustalanej między stronami transakcji stałej kontraktowej stopy procentowej FLOOR. W transakcji FLOOR wystawca opcji gwarantuje nabywcy FLOOR wypłatę różnic wynikających ze spadku stóp procentowych w poszczególnych okresach odsetkowych. Spadek rynkowej stopy procentowej zmniejszający dochód z inwestycji zrekompensowany będzie otrzymywanymi od wystawcy opcji FLOOR różnicami odsetkowymi. Nabywca opcji FLOOR zabezpiecza poziom rentowności posiadanej inwestycji zachowując jednocześnie możliwość udziału we wzroście stóp procentowych. Koszt nabywcy opcji ograniczony jest do wysokości płaconej wystawcy premii.

Zabezpieczenie ryzyka kursowego:

 • Bank Pekao posiada w swojej ofercie rozwiązania dla firm, które narażone są na ryzyko kursowe
 • firmy ze względu na dużą konkurencję, nie mogą przerzucać w całości ryzyka kursowego na klientów, muszą się więc zabezpieczać
 • pomimo świetnych wyników sprzedaży firma, która się nie zabezpiecza, może mieć słabe wyniki finansowe, a czasem nawet stratę z powodu ujemnych różnic kursowych, które niwelują marże uzyskane ze sprzedaży