Bank Pekao usługi powiernicze

Pełnienie funkcji depozytariusza:

 • usługa przeznaczona dla towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw emerytalnych, mających siedzibę na terytorium Polski
 • usługa obejmuje:
  – prowadzenie rejestru aktywów funduszu zapisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez depozytariusza i inne podmioty na mocy odrębnych przepisów lub na podstawie umów zawartych na polecenie funduszu, w tym z bankami lub instytucjami finansowymi, które mają siedzibę poza obszarem  Polski, a także bezpieczne przechowywania tych aktywów
  – zapewnienie, aby nabywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem
  – zapewnienie, aby rozliczenie umów dotyczących aktywów funduszu oraz rozliczenie z uczestnikami funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia
  – zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu i wartość jednostki uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem
  – zapewnienie, aby dochody funduszu były wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa i statutem
  – wykonywanie poleceń funduszu, chyba, że są sprzeczne z prawem, lub statutem, lub zagrażają bezpieczeństwu przechowywanych aktywów
  – wypłatę pożytków z instrumentów finansowych
  – operacje na papierach wartościowych
  – obsługę zdarzeń korporacyjnych
  – występowania w roli pełnomocnika na zgromadzeniach akcjonariuszu
  – pożyczki papierów wartościowych
  – odzyskiwanie nadpłaconych podatków od wypłaconych pożytków
  – wykonywanie poleceń likwidatora
  – wypełnianie innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa

Rachunek papierów wartościowych:

 • rachunek pozwala na ewidencjonowanie instrumentów finansowych posiadanych przez klienta na rachunku prowadzonym w Banku Pekao
 • przedmiotem usługi jest prowadzenie rachunku papierów wartościowych na którym zapisywane są zdematerializowane instrumenty finansowe
 • usługa obejmuje:
  – ewidencjonowanie stanu posiadanych instrumentów finansowych,
  – prowadzenie rozliczeń transakcji na instrumentach finansowych,
  – wypłatę pożytków z instrumentów finansowych
  – operacje na papierach wartościowych
  – otrzymywanie wyciągu z rachunku papierów wartościowych.