Bank Pekao ubezpieczenie CPI do kredytów inwestycyjnych

Ubezpieczenie CPI do kredytów inwestycyjnych:

  • ubezpieczenie oferowane przez Bank Pekao we współpracy z TU Allianz Życie Polska
  • ubezpieczenie chroni kredytobiorców na wypadek śmierci, trwałego całkowitego inwalidztwa, czasowej niezdolności do pracy oraz poważnego zachorowania.
  • ubezpieczenie oferowane przedsiębiorstwom ubiegającym się o nowy kredyt inwestycyjny w tym SIL i AUTOSIL
  • w ramach jednej umowy kredytowej istnieje możliwość ubezpieczenia maksymalnie czterech osób – maksymalna wysokość świadczenia wobec danego kredytobiorcy nie może przekroczyć 500 tys. zł.
  • okres ubezpieczenia równy jest okresowi na jaki został przyznany kredyt, jednak nie dłuższy niż 10 lat
  • składka ubezpieczeniowa naliczana i płatna jednorazowo za danego ubezpieczonego za cały okres ubezpieczenia, czyli okres obowiązywania umowy kredytu
  • wysokość składki ubezpieczeniowej podwyższa kwotę udzielonego kredytu i wliczana jest do kwoty zadłużenia
  • suma ubezpieczenia: równa jest wysokości udzielonego kredytu, nie może przekroczyć kwoty 500.000 PLN na jednego Ubezpieczonego, nie może przekroczyć kwoty 2.000.000 PLN w ramach jednej umowy kredytu, jeśli ochroną ubezpieczeniową objęte są 4 osoby, przy czym suma ubezpieczenia dzielona jest proporcjonalnie do liczby osób, które przystąpiły do ubezpieczenia w związku z daną umową kredytu