Bank Pekao rozliczenia transakcji handlowych

Inkaso:

 • operacja polegającą na wydaniu importerowi przez bank prezentujący dokumentów handlowych lub finansowych, w zamian za zapłatę eksporterowi określonej sumy pieniężnej lub zabezpieczenie jej przyszłej zapłaty
 • produkt przeznaczony dla klientów detalicznych i korporacyjnych, eksporterów i importerów
 • rodzaje inkasa:
  inkaso finansowe – przedmiotem jest weksel trasowany (trata) lub weksel własny
  inkaso dokumentowe – przedmiotem są dokumenty handlowe i ewentualnie dokumenty finansowe (weksle)
  inkaso płatne a’vista – wydanie dokumentów następuje po zapłacie określonej sumy pieniężnej
  inkaso terminowe – wydanie dokumentów następuje najczęściej po akcepcie weksla trasowanego z odroczonym terminem wypłaty lub wystawieniu weksla własnego, lub w innym trybie określonym w instrukcji inkasowej
  inkaso o mieszanym sposobie zapłaty – łączy elementy inkasa płatnego a’vista i inkasa terminowego
  inkaso eksportowe – przedmiotem są dokumenty reprezentujące wyeksportowany (sprzedany) przez klienta towar lub usługi, eksporter inicjuje transakcję inkasa
  inkaso importowe – przedmiotem inkasa są dokumenty reprezentujące importowany (zakupiony) przez klienta towar, otrzymane z banku lub bezpośrednio od eksportera (tzw. inkaso bezpośrednie, kapitańskie)

Akredytywa:

 • forma płatności w rozliczeniach zagranicznych oraz krajowych wykorzystywana w transakcjach „zwiększonego ryzyka”, która ogranicza ryzyka związane z kontrahentem, właściwą realizacją kontraktu, jakością towarów i usług, opóźnieniem, a nawet brakiem zapłaty
 • produkt dla klientów detalicznych i korporacyjnych, eksporterów i importerów
 • akredytywa dokumentowa jest to nieodwołalne, pisemne zobowiązanie banku otwierającego (banku importera/ kupującego) wobec beneficjenta akredytywy (eksportera/ sprzedającego), do zapłaty określonej kwoty za dokumenty prezentowane w ramach akredytywy ściśle zgodne z jej warunkami.
 • Rodzaje akredytyw:
  akredytywa niepotwierdzona – zobowiązany do zapłaty za zgodne dokumenty jest jedynie bank otwierający (bank importera/ kupującego),
  akredytywa potwierdzona – zobowiązany do zapłaty za zgodne dokumenty, oprócz banku otwierającego, jest dodatkowo bank potwierdzający (najczęściej bank eksportera/ sprzedającego),
  akredytywa płatna „at sight” – płatna po prezentacji zgodnych z akredytywą dokumentów,
  akredytywa płatna w terminie odroczonym – płatna w pewien czas od określonego w akredytywie zdarzenia, za okazaniem zgodnych z warunkami akredytywy dokumentów
  akredytywa akceptacyjna – zapłata następuje po zaakceptowaniu weksla (przez bank otwierający lub pośredniczący) prezentowanego wraz z dokumentami zgodnymi z warunkami akredytywy, w terminach określonych w akredytywie,
  akredytywa negocjacyjna – bank otwierający upoważnia w niej bank pośredniczący do negocjowania dokumentów i /lub weksli trasowanych i zapłaty za nie w terminach określonych w akredytywie
  akredytywa standby (zwana zabezpieczającą) – stanowi zobowiązanie banku otwierającego do zapłaty za zgodne dokumenty, wśród których najczęściej występują: oświadczenie eksportera/sprzedającego, że importer/ kupujący nie wywiązał się ze swoich zobowiązań płatniczych oraz kopie dokumentów handlowych (np. faktury). Prezentowanie dokumentów i wypłata w takiej akredytywie ma miejsce dopiero w przypadku niewykonania podjętych przez importera/ kupującego zobowiązań
  akredytywa przenośna – akredytywa, w której beneficjent (eksporter/sprzedający) ma prawo zlecić przeniesienie akredytywy na wtórnego beneficjenta bez konieczności otwierania nowej akredytywy
  akredytywa rewolwingowa (odnawialna) – ma zastosowanie w transakcjach długofalowych o sukcesywnych dostawach towarów
  akredytywa zaliczkowa (z czerwoną lub zieloną klauzulą) – zawiera w treści klauzulę upoważniającą bank pośredniczący/bank beneficjenta do wypłaty beneficjentowi zaliczki, przed prezentowaniem przez niego dokumentów wymaganych w akredytywie

Pekao Trade:

 • usługa umożliwiającą elektroniczną obsługę dokumentowych produktów finansowania handlu, dostępną za pośrednictwem platformy internetowej PekaoBIZNES24
 • usługa pozwala na zarządzanie transakcjami akredytywy i inkasa – od momentu wprowadzenia zlecenia po rozliczenie płatności
 • możliwość kontrolowania przebiegu transakcji i wydawania dyspozycji przez Internet