Bank Pekao programy oszczędnościowe

Program Systematycznego Oszczędzania „Moja Perspektywa”:

 • program oszczędnościowy ułatwiający długoterminowe oszczędzanie poprzez regularny zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pioneer 
 • jednostki uczestnictwa 3 subfunduszy tworzących wybrany Portfel Programu nabywane są w określonych proporcjach, które są automatycznie dobierane tak, aby zwiększać potencjał wzrostu wartości inwestycji w długim okresie i ograniczać ryzyko w miarę zbliżania się do końca okresu oszczędzania
 • dostępne Portfele: krajowy, międzynarodowy i umiarkowany, na które składają się 3 wybrane subfundusze i których strategie inwestycyjne zmieniają się wraz z upływem czasu oszczędzania
 • pierwsza wpłata: 600 zł, zadeklarowane kolejne systematyczne wpłaty w wysokości 100 zł miesięcznie
 • umowa zawierana na okres od 6 do 40 lat

SUPER BASKET:

 • program inwestycyjny umożliwiający systematyczne, jednoczesne inwestowanie w kilka funduszy Pioneer, tworzących tzw. Portfel Funduszy
 • czas budowy portfela inwestycyjnego można rozłożyć na okres 6; 12; 18 lub 24 miesięcy
 • pierwsza wpłata: min. 5000 zł na tzw. Fundusz Podstawowy – Pioneer Pieniężny FIO
 • w ramach Programu Uczestnikowi otwierane jest jedno Konto Programu w każdym z Funduszy Docelowych, które tworzą tzw. Portfel Funduszy.
 • wpłacane środki są zgromadzone na Koncie Programu Funduszu Podstawowym, a następnie systematycznie konwertowane na Konta Programu w Funduszach Docelowych (wchodzących w skład wybranego przez Klienta Portfela Funduszy).
 • uczestnik może otworzyć kilka programów
 • dostęp do zgromadzonego kapitału oraz możliwość dokonywania dopłat i odkupień w dowolnym momencie i z dowolną częstotliwością – na zasadach określonych w umowie

Program Akumulacji Kapitału PAK – program inwestycyjny:

 • PAK PRO i PAK JUNIOR to programy inwestycyjne umożliwiające systematyczne i elastyczne oszczędzanie w wybranych funduszach Pioneer.
 • programy pozwalają zwiększać, zmniejszać lub zawieszać wpłaty
 • wpłaty dokonywane na konto w wybranym funduszu Pioneer są przelewane bezpośrednio z rachunku bankowego
 • PAK PRO – Program Akumulacji Kapitału PRO przeznaczony dla klientów powyżej 18 roku życia posiadających rachunek Eurokonto lub inny rachunek o charakterze bieżącym, umożliwia dokonywanie inwestycji długoterminowych
 • PAK JUNIOR – Program Akumulacji Kapitału JUNIOR przeznaczony dla osób małoletnich, których przynajmniej jeden z rodziców albo opiekun prawny zawierający Umowę w imieniu i na ich rzecz małoletniego jest Klientem Banku posiadającym rachunek Eurokonto lub inny rachunek o charakterze bieżącym

Program Pioneer Indywidualne Konta Emerytalne (Pioneer IKE):

 • program inwestycyjny w ramach III filaru dla osób zainteresowanych dodatkowym oszczędzaniem na przyszłą emeryturę na warunkach określonych w Ustawie o IKE i IKZE .
 • do IKE może przystąpić osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat
 • jednostki uczestnictwa Funduszu nabyte w ramach Programu IKE są gromadzone przez Fundusz na odrębnym Indywidualnym Koncie Emerytalnym
 • program umożliwia posiadanie trzech Kont IKE w różnych, wybranych przez klienta Funduszach/Subfunduszach, przy czym w jednym Funduszu/Subfunduszu maksymalnie jedno Konto IKE
 • środki wypłacane są po osiągnięciu wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu innych warunków umożliwiających wypłatę przewidzianych w Ustawie o IKE i IKZE