Bank Pekao produkty transakcyjne i zabezpieczające

Wymiana walutowa/zlecenie kupna lub sprzedaży walut:
 
 • Wymiana walutowa transakcji dokonywana jest z i na PLN we wszystkich walutach publikowanych w tabeli kursowej Banku. Operacje wymiany walutowej dokonywane są na datę waluty SPOT, czyli ich rozliczenie następuje na dwa dni robocze od dnia zawarcia transakcji. Druga możliwość to zawarcie transakcji z datą Today (na dziś) wg odpowiedniego kursu publikowanego w tabeli kursowej Banku.
 • Zlecenia kupna / sprzedaży walut zwalniają klienta z konieczności stałego śledzenia rynku walutowego w celu uchwycenia oczekiwanego poziomu kursu wymiany. Dealer wykonuje złożone zlecenie, jeżeli kurs osiągnie określony w nim poziom i informuje klienta o zrealizowaniu transakcji. Minimalną kwotą zlecenia jest 100.000 USD lub równowartość w innych walutach.
Terminowe transakcje zabezpieczające kurs wymiany:
 

 • Transakcja Forwardto transakcja kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty w ściśle określonym dniu w przyszłości, po kursie terminowym, w ustalonym z góry dniu zawarcia transakcji. Przy zawieraniu transakcji klient wraz z bankiem ustala stronę transakcji (kupno lub sprzedaż), kwotę i walutę transakcji, kurs terminowy Forward oraz datę realizacji transakcji w przyszłości.

  Najpóźniej na dwa dni robocze przed dniem rozliczenia transakcji Forward klient może podjąć decyzje czy forma rozliczenia transakcji będzie w formie brutto – gdzie rozliczenie transakcji odbywa się poprzez fizyczną dostawę waluty, czy w formie netto – gdzie rozliczenie transakcji odbywa się poprzez rozliczenie różnicy wynikającej z porównania kursu terminowego z kursem odniesienia przemnożonej przez wartość transakcji w walucie. Kursem odniesienia jest fixing NBP ustalony dla danej waluty na dwa dni robocze przed datą rozliczenia transakcji.

 • Opcja walutowa jest umową pomiędzy dwiema stronami, w której wystawca opcji daje nabywcy prawo do zawarcia w przyszłości transakcji kupna lub sprzedaży waluty. Za nabywane prawo nabywca płaci wystawcy premię opcyjną.
  Opcja call daje nabywcy prawo do kupna waluty w przyszłości.
  Opcja put daje nabywcy prawo do sprzedaży waluty w przyszłości.
  Opcje trzymane do zapadalności realizowane są automatycznie, gdy kurs opcyjny jest korzystniejszy od fixingu NBP obowiązującego na dzień zapadalności opcji. Wtedy też klient decyduje o formie rozliczenia – brutto lub netto.
  Kurs opcyjny ustalany jest dwojako: albo określany przez klienta, a wtedy Bank podaje wysokość premii albo klient podaje ile chciałby za daną opcję zapłacić, a wtedy Bank podaje kurs opcyjny odpowiadający wymienionej premii.

 • Strategie opcyjne są złożeniem przynajmniej dwóch opcji walutowych, których kursy będą określać odpowiednio kurs Dolny i Górny strategii opcyjnej. Strategie opcyjne tworzy się w celu: lepszego dopasowania zabezpieczenia kursowego do sytuacji Klienta, obniżenia płaconej premii lub uzyskania strategii zerokosztowych.
  Jedną ze strategii opcyjnych Super Forward, która jest obustronnym zobowiązaniem do kupna/sprzedaży określonej kwoty waluty w określonym momencie w przyszłości po kursie Dolnym lub Górnym, w zależności od rynku walutowego. Super Forward powstaje ze złożenia opcji call z opcją put o różnych kursach opcyjnych i o przeciwnym profilu ryzyka, tzn. jeśli opcja call jest nabywana, to opcja put jest wystawiana i odwrotnie. Jest to przykład strategii zerokosztowej, tzn. Klient nie płaci żadnej premii.

 
Zagraniczne transakcje handlowe:
 
 • polecenie wypłaty (przekaz zagraniczny) to forma rozliczenia transakcji w handlu zagranicznym, w ramach której Bank, działając na zlecenie importera/odbiorcy, zleca bankowi zagranicznemu dokonanie przelewu lub wypłaty na rzecz eksportera/dostawcy.
  W ofercie Banku występują następujące rodzaje przekazów:
  – importowe
  (polecenia wypłaty za granicę) – wystawione przez Bank zgodnie z dyspozycją zleceniodawcy i skierowane do banku zagranicznego w celu uznania rachunku lub wypłacenia określonej kwoty beneficjentowi,
  – eksportowe
  (polecenie wypłaty z zagranicy) – otrzymane przez Bank z banku zagranicznego w celu uznania wskazanego rachunku lub wypłaty określonej kwoty beneficjentowi.
  Polecenia wypłaty mogą być realizowane za pomocą międzynarodowego systemu łączności bankowej SWIFT oraz systemu EuroELIXIR.
 • Czek to dokument zawierający bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz wskazanej osoby lub na rzecz okaziciela. Termin przedstawienia czeku do zapłaty reguluje prawo kraju płatnika. Czek jest płatny za okazaniem. Może być wystawiony jako imienny, na osobę, na rzecz której ma być wypłacone zobowiązanie z weksla oraz na okaziciela.
  W handlu międzynarodowym znajdują zastosowanie czeki bankierskie czyli czeki, których wystawcą są banki. Posługiwanie się takimi czekami zwiększa zarówno bezpieczeństwo obrotu czekowego jak i szybkość jego realizacji.

 • Inkaso dokumentowe to warunkowa forma płatności stosowana w rozliczeniach z zagranicznymi kontrahentami. Przedmiotem inkasa są dokumenty handlowe potwierdzające dostawę towarów lub dokumenty finansowe.
  Zleceniodawcą inkasa dokumentowego jest eksporter, który składa do swojego banku zlecenie realizacji inkasa wraz z dokumentami i instrukcją odnośnie trybu prezentacji ich płatnikowi. Bank eksportera przesyła dokumenty do banku inkasującego, który informuje importera o warunkach wydania dokumentów. Po spełnieniu tych warunków przez importera bank inkasujący wydaje dokumenty. Po zainkasowaniu kwoty bank inkasujący przesyła należność otrzymaną od importera do banku eksportera celem uznania rachunku zleceniodawcy inkasa (eksportera).
  Bank Pekao S.A. oferuje następujące typy inkasa ze względu na:
  – rodzaj prezentowanych dokumentów:
  inkaso finansowe – weksle, traty,
  inkaso dokumentowe – dokumenty handlowe.
  – terminy płatności:
  inkaso gotówkowe – dokumenty za zapłatę a vista,
  inkaso terminowe – zapłata w terminie określonym na wekslu trasowanym.

 • akredytywa dokumentowa (importowa) to transakcja zabezpieczająca płatność za towar w operacjach handlu zagranicznego. Przedmiotem akredytywy są dokumenty handlowe potwierdzające dostawę towarów lub dokumenty finansowe. Akredytywa dokumentowa zalecana jest w sytuacji, gdy zostają nawiązane kontakty handlowe z nowymi partnerami handlowymi, którzy nie znają się zbyt dobrze lub nie mają do siebie zaufania oraz gdy istnieją obawy, że którakolwiek ze stron nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.
  Otwarcie akredytywy następuje w oparciu o konkretną umowę sprzedaży (fakturę), jednak jest zobowiązaniem niezależnym od tej umowy.
  W akredytywach eksportowych, klient występuje jako eksporter w transakcji handlowej, a w operacji bankowej jako beneficjent, na rzecz którego przekazywane są środki za prezentowane dokumenty.
 
Transakcyjne instrumenty zabezpieczające:
 
 • Akredytywa stand-by jest rodzajem gwarancji bankowej i uruchamiana zostaje tylko w momencie odmowy uregulowania zapłaty przez zleceniodawcę. Zawiera ona zobowiązanie banku otwierającego do zapłaty kwoty akredytywy na pierwsze żądanie beneficjenta, jeśli zleceniodawca (importer) nie zapłaci w uzgodnionym terminie za dostarczony towar lub usługę.
 • gwarancja bankowa to pisemne zobowiązanie Banku do zapłacenia określonej sumy pieniężnej w przypadku, gdy zleceniodawca nie wypełni określonych w gwarancji zobowiązań.
  Z punktu widzenia przedmiotu transakcji Bank Pekao wystawia następujące rodzaje gwarancji:
  – gwarancje spłaty kredytu,
  – gwarancje zapłaty za dostarczenie towaru lub wykonanie usługi,
  – gwarancje zapłaty długu celnego,
  – gwarancje pokrycia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej,
  – gwarancje zapłaty rat leasingowych,
  – gwarancje zapłaty akredytywy,
  – gwarancje przetargowe (wadialne),
  – gwarancje dobrego wykonania kontraktu,
  – gwarancje zapłaty za towary sprzedane ze składu konsygnacyjnego,
  – gwarancje zwrotu zaliczki,
  – gwarancje zapłaty weksla,
  – gwarancje tranzytowe.
  Bank Pekao prowadzi obsługę gwarancji bankowych w zakresie:
  – wystawiania gwarancji na zlecenie klientów,
  – awizowania gwarancji banków zagranicznych,
  – wystawiania gwarancji własnych na zlecenie banków zagranicznych.

 • Awal to zobowiązanie Banku do zapłaty całości lub części sumy wekslowej w przypadku, gdy osoba, za którą Bank udzielił poręczenia, nie zapłaciła za weksel. Podstawą udzielenia awalu jest zlecenie przedsiębiorcy, które równocześnie powinno zawierać dyspozycję zapłaty za weksel w terminie jego płatności oraz upoważnienie banku do obciążenia rachunku zleceniodawcy.
  Awal może być udzielony przez Bank na wekslu zupełnym oraz na wekslu niezupełnym (in blanco). Poręczenia na wekslu zupełnym mogą być udzielone na zlecenie dłużnika wekslowego będącego podmiotem gospodarczym i w granicach tego zlecenia. Bank udziela poręczeń na wekslach zupełnych trasowanych i na wekslach własnych.
  Awale udzielane na wekslach in blanco mogą zabezpieczać: spłatę kredytu, zapłatę za zakupione towary lub usługi, zapłatę cła.