Bank Pekao produkty lokacyjne

Bony skarbowe:

 • papiery dłużne Skarbu Państwa o terminach emisji od 8 do 52 tygodni (standardowo – 13, 26 i 52 tyg.)
 • oprocentowanie stałe, dyskontowe (przychodem odsetkowym jest różnica pomiędzy ceną zakupu a wartością nominalną bonu)
 • bony skarbowe na rynku pierwotnym sprzedawane są  na przetargach organizowanych przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem NBP, na rynku wtórnym mogą być kupowane i sprzedawane za pośrednictwem banków
 • oferty na rynek pierwotny bonów skarbowych są przyjmowane tylko od klientów posiadających rachunek papierów wartościowych w Pekao SA. Zlecenia składane na rynek wtórny mogą być realizowane bez ograniczeń.
 • minimalna kwota transakcji na bonach skarbowych: 100 000 PLN

Obligacje skarbowe:

 • papiery dłużne Skarbu Państwa o terminach emisji  od 1 roku do 20 lat
 • sprzedaż na rynku pierwotnym odbywa się na przetargach organizowanych przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem NBP
 • na rynku wtórnym kupno i sprzedaż obligacji odbywa się za pośrednictwem banków, Giełdy Papierów Wartościowych lub bezpośrednio pomiędzy podmiotami
 • minimalna kwota transakcji na obligacjach skarbowych wynosi 100 000 PLN lub 1 000 000 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie obligacji
 • Oferty na rynek pierwotny są przyjmowane tylko od klientów posiadających rachunek papierów wartościowych w Pekao SA. Zlecenia składane na rynek wtórny mogą być realizowane bez ograniczeń

Obligacje municypalne:

 • Obligacje komunalnenależą do tzw. nieskarbowych papierów dłużnych (NPD) i  emitowane są przez podmioty rynkowe (miasta, gminy, związki gmin itp.) w PLN lub innej walucie, w celu pozyskania środków finansowych bezpośrednio z rynku pieniężnego. 
 • terminy emisji wynoszą od miesiąca do kilku lat – najczęściej są to serie obligacji sprzedawane w ramach tzw. Programów Emisji.
 • sprzedaż na rynku pierwotnym odbywa się za pośrednictwem Banku Pekao – agenta emisji NPD
 • na rynku wtórnym  kupno i sprzedaż realizowane są zazwyczaj za pośrednictwem Banku Pekao
 • minimalna kwota transakcji na NPD wynosi 100 tys PLN

Obligacje korporacyjne:

 • Obligacje komercyjnenależą do tzw. nieskarbowych papierów dłużnych (NPD) i  emitowane są przez podmioty rynkowe (przedsiębiorstwa) w PLN lub innej walucie, w celu pozyskania środków finansowych bezpośrednio z rynku pieniężnego. 
 • terminy emisji wynoszą od miesiąca do kilku lat – najczęściej są to serie obligacji sprzedawane w ramach tzw. Programów Emisji
 • sprzedaż na rynku pierwotnym  odbywa się za pośrednictwem Banku Pekao – agenta emisji NPD
 • kupno i sprzedaż na rynku wtórnym realizowane są za pośrednictwem Banku Pekao – agenta emisji lub bezpośrednio pomiędzy podmiotami.
 • minimalna kwota transakcji na NPD wynosi 100 tys PLN

Transakcje REPO:

 • Buy Sell Back / Repo to produkt inwestycyjny, polegający na sprzedaży klientowi i jednoczesnym odkupie na przyszłą datę papieru wartościowego (buy sell back) lub blokady papieru wartościowego na rachunku Banku Pekao, z jednoczesnym przyrzeczeniem przeniesienia jego własności (repo).
 • transakcje dokonywane głównie na bonach i obligacjach skarbowych
 • terminy wykupu wynoszą od 1 dnia do 3 miesięcy
 • minimalna kwota wejścia to 1 000 000 PLN