Bank Pekao produkty depozytowe

Rachunki bankowe dla podmiotów:

  • rachunek bieżący – to podstawowy rachunek bankowy dla firm, przeznaczony do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych oraz do gromadzenia wolnych środków finansowych. Otwierany w walutach: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, SEK, AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK.
  • rachunki pomocnicze w złotych prowadzone są dla podmiotów krajowych, w celu przeprowadzania wyodrębnionych, określonych przez posiadacza rachunku rozliczeń pieniężnych.
  • rachunek pomocniczy UNIA – rachunek rozliczeniowy prowadzony na rzecz podmiotów będących beneficjentami programów unijnych i służy do gromadzenia środków na realizację projektu współfinansowanego przez UE, dokonywania płatności związanych z projektem współfinansowanym przez UE, przyjmowania środków publicznych w postaci dotacji. Rachunek umożliwia bieżące monitorowanie przepływów finansowych w projekcie oraz sprawne kompletowanie potwierdzeń dokonanych płatności na potrzeby rozliczenia projektu.
  • rachunek funduszy celowych – rachunki prowadzone dla podmiotów krajowych i zagranicznych w złotych oraz walutach wymienialnych. Mają na celu gromadzenie środków pieniężnych posiadacza rachunku, które muszą być przechowywane na odrębnych rachunkach bankowych.
  • rachunek zastrzeżony – rachunki prowadzone dla podmiotów krajowych i zagranicznych w złotych oraz w walutach wymienialnych jako rachunki nieoprocentowane. Posiadacz rachunku dysponuje środkami zgromadzonymi na rachunku w imieniu i na rzecz podmiotu, zwanego zastrzegającym, dokonującego wpłat na rachunek. Zastrzegający określa warunki dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku w upoważnieniu wydanym posiadaczowi rachunku. W granicach udzielonego upoważnienia, po spełnieniu określonych w nim warunków, posiadacz rachunku może dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku w swoim imieniu i na swoją rzecz.

Rachunki lokat terminowych:

  • standardowy rachunek lokat – lokata terminowa umożliwiająca gromadzenie i pomnażanie gotówki. Rachunki w złotych mogą być otwierane na okres: 7, 14, 21 dni oraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 24 i 36 miesięcy. Lokaty w złotych otwierane na okres do 1 miesiąca mają stałe oprocentowanie. Lokaty od 2-12 miesięcy obowiązuje stała i zmienna stawka oprocentowania. Dla lokat terminowych otwieranych na okres 24 i 36 miesięcy obowiązuje zmienna stawka oprocentowania. Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000 PLN.
    Lokaty dostępne w walutach: EUR, USD, CHF, GBP, SEK, AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK. Lokaty walutowe o stałym oprocentowaniu otwierane są na okresy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 12 miesięcy. Lokaty walutowe o zmiennym oprocentowaniu otwierane są na okresy 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 24 i 36 miesięcy. Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000 EUR, 1.000 USD, 8 000 CHF, 7.000 GBP 14.000 SEK, 10.000 AUD, 10.000 CAD, 250.000 CZK, 50.000 DKK, 2 mln HUF, 1,2 mln JPY, 55.000 NOK.
  • rachunek lokat negocjowany – warunki i termin lokowania większych środków finansowych są uzgadniane na indywidualnie negocjowanych zasadach. Lokaty otwierane na okres od 2 do 365 dni włącznie i prowadzone są w walutach: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, AUD, CAD, CZK i DKK. Minimalna kwota lokaty wynosi 25.000 PLN, 5.000 EUR, 5.000 USD, 15.000 CHF, 7.000 GBP, 10.000 AUD, 10.000 CAD, 250.000 CZK, 50.000 DKK.
  • rachunek lokat overnight – forma lokowania nadwyżek finansowych przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej firmy. Lokaty otwierane na okres jednego dnia roboczego i prowadzone są w PLN, EUR i USD. Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 100.000 PLN, 50.000 EUR lub 50.000USD.

Rachunek skonsolidowany przeznaczony jest dla podmiotów o rozbudowanej terytorialnie sieci placówek lub wieloszczeblowej strukturze organizacyjnej. Składa się z rachunku głównego (bieżącego w złotych) oraz rachunków współzależnych (pomocniczych).