Bank Pekao Pomnażanie kapitału

Fundusze Pioneer:

 • fundusze inwestycyjne to forma zbiorowego inwestowania
 • fundusze klientów zarządzane są przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • środki pieniężne powierzone przez klientów są lokowane w różnego rodzaju aktywa rynku finansowego zgodnie z polityką inwestycyjną funduszu

Programy inwestycyjne:

 • Super Basket:
  – program inwestycyjny umożliwiający inwestowanie w sposób systematyczny jednocześnie w kilka funduszy Pioneer tworzących tzw. Portfel Funduszy
  – w ramach Programu dostępnych jest sześć Portfeli różniących się strategią inwestycyjną
  – program został przygotowany w sposób, który ułatwia klientom dywersyfikację inwestycji
  – pierwsza wpłata w wysokości min. 5000 zł na tzw. Fundusz Podstawowy Pioneer Pieniężny FIO
  – w ramach Programu Uczestnikowi otwierane jest jedno Konto Programu w każdym z Funduszy Docelowych, które tworzą tzw. Portfel Funduszy
  – konwersje dokonywane są w ostatnim dniu wyceny każdego miesiąca, w wybranym przez Uczestnika okresie: 6 lub 12, lub 18, lub 24 miesięcy, liczonym od dnia dokonania pierwszej konwersji
 • Program Akumulacji Kapitału PRO i Junior:
  – programy inwestycyjne umożliwiające długoterminowe, systematyczne i elastyczne oszczędzanie w wybranych funduszach
  – programy pozwalają na zwiększanie, zmniejszanie lub zawieszanie wpłat
  – uczestnikami Programu PAK PRO mogą być osoby pełnoletnie, posiadające Eurokonto lub inny rachunek o charakterze bieżącym w Banku Pekao S.A.
  – uczestnikami Programu PAK JUNIOR mogą być osoby poniżej 18 roku życia, których przynajmniej jeden z rodziców albo opiekun prawny zawierający umowę w jego imieniu jest Klientem Banku Pekao S.A. posiadającym Eurokonto lub inny rachunek o charakterze bieżącym.
  – minimalna wartość DKI: dla programów 5-letnich – 6.200 PLN lub 1.860 USD lub 1.860 EUR, dla programów 10-letnich – 12.200 PLN lub 3.660 USD lub 3.660 EUR
  – programy pozwalają inwestować środki w PLN, EUR jak i USD
 • PSO Moja Perspektywa:
  – program oszczędnościowy, ułatwiający długoterminowe oszczędzanie poprzez regularny zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pioneer
  – w ramach Programu jednostki uczestnictwa 3 subfunduszy tworzących wybrany Portfel Programu nabywane są w określonych proporcjach
  – w ramach Programu dostępne są  trzy Portfele: krajowy, międzynarodowy i umiarkowany, na które składają się 3 wybrane fundusze i subfundusze, których strategie inwestycyjne zmieniają się wraz z upływem czasu oszczędzania
  – umowa zawierana na okres od 6 do 40 lat

Produkty strukturyzowane:

 • Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe:
  – Certyfikaty Depozytowe z kuponem strukturyzowanym to bankowe papiery wartościowe emitowane przez Bank Pekao S.A.
  – produkt inwestycyjny gwarantujący 100% ochronę kapitału na koniec okresu inwestycji
 • Certyfikat Depozytowy EURPLN 4:
  – Certyfikat Walutowy EURPLN4 umożliwia podjęcie inwestycji opartej na założeniu, że w ciągu najbliższych 5 miesięcy nastąpi umocnienie złotego względem euro (spadek kursu EURPLN)
  – oprocentowanie premiowe – 10% w skali roku (4,192% za okres trwania inwestycji)
  – inwestycja krótkoterminowa (5 miesięcy)
  – minimalna kwota inwestycji to tylko 1000 PLN

Usługi maklerskie:

 • usługi maklerskie świadczone są za pośrednictwem wyspecjalizowanych doradców Domu Maklerskiego Pekao 
 • klienci otrzymują gwarantowane wsparcie w zakresie realizowanych strategii inwestycyjnych
 • usługa zapewnia dostęp do materiałów i opracowań analitycznych oraz rekomendacji, które pomogą w podjęciu właściwej decyzji inwestycyjnej
 • dostęp do usług maklerskich przez internetowy serwis Pekao24Makler
 • telefoniczne dyspozycje maklerskie

Lokaty terminowe:

 • Lokata negocjowana:
  – wysoka, indywidualnie ustalana stawka oprocentowania
  – możliwość dopasowania terminu lokaty do indywidualnych potrzeb
  – lokaty dostępne od 2 do 365 dni.
  – minimalna kwota do otwarcia lokaty: 5.000 PLN, 5.000 USD, 5.000 EUR, 5.000 GBP, 10.000 CHF
 • E-lok@ta:
  – lokata dostępna w PLN
  – możliwość założenia lokaty w serwisie PekaoInternet w ramach usługi Pekao24
  – termin trwania lokaty to 10 , 30, 60, 90, 120, 180 lub 360 dni
  – minimalna kwota 1.000 PLN
 • Lokata progresywna:
  – lokata z oprocentowaniem rosnącym w każdym kolejnym miesiącu trwania lokaty
  – możliwość zerwania lokaty bez utraty naliczonych odsetek (już po 3 miesiącach od dnia jej założenia)
  – lokata otwierana na 9 lub 13 miesięcy
  – minimalna kwota lokaty:1.000 PLN
 • Lokata standardowa:
  – minimalna kwota lokaty: 500 PLN, 250 USD, 60 GBP, 350 CHF lub 200 EUR
  – po upływie zadeklarowanego okresu, lokata wraz z naliczonymi odsetkami może być automatycznie odnawiana na kolejny okres
 • Lokata overnight:
  – lokata gwarantuje stały dostępu do pieniędzy
  – oprocentowanie ustalane indywidualnie
  – lokaty otwierane są na 1 dzień lub weekend
  – minimalna kwota lokaty: 50.000 PLN, 50.000 USD, 50.000 EUR
 • Lokata rentierska:
  – minimalna kwota lokaty:10.000 PLN, 5.000 USD, 5.000 EUR
  – lokata otwierana na 12 miesięcy
 • Tele-negocjacja:
  – usługa umożliwiająca każdorazowe negocjowanie lokat bez konieczności wizyty w placówce

Rachunek oszczędnościowy Dobry Zysk:

 • rachunek otwierany do pakietu Eurokonto
 • oprocentowanie uzależnione od wysokości kwoty zgromadzonej na rachunku
 • jedna, określona dla danej kwoty stopa procentowa stosowana dla całej wysokości salda rachunku
 • odsetki są kapitalizowane na koniec każdego miesiąca, a jeśli Klient nie zdecyduje się ich wypłacić, podnoszą saldo rachunku, zwiększając tym samym realny zysk z oszczędności w skali roku,
 • możliwość wypłacania środków z rachunku bez utraty wypracowanych odsetek
 • możliwość dokonywania nieograniczonej liczby przelewów na rachunek i wypłat z niego
 • brak opłat za prowadzenie
 • bezpłatny pierwszy przelew z rachunku oszczędnościowego w każdym miesiącu
 • dostęp do rachunku za pośrednictwem Pekao24