Bank Pekao fundusze strukturalne dla firm

Klienci Banku Pekao otrzymują wsparcie związane z projektami, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej. W ofercie Banku Pekao znajdują się:

  • Usługi informacyjne i doradcze– podmioty ubiegające się o pozyskanie dotacji mogą otrzymać informacje dotyczące źródeł pozyskania środków pomocowych, dostępnych kwot dotacji oraz kryteriów decydujących o przyznaniu dofinansowania, jak również możliwości finansowania projektów z wykorzystaniem instrumentów bankowych
  • Wydzielony rachunek bankowy – wszystkie płatności w ramach każdego projektu realizowanego przy finansowym wsparciu UE muszą odbywać się poprzez rachunek bankowy. Bank Pekao dla klientów korzystających z pomocy unijnej prowadzi wyodrębniony rachunek pomocniczy, służący do przeprowadzania wszelkich płatności związanych z projektem współfinansowanym z funduszy Unii Europejskiej. Wyodrębnione rachunki dla danego projektu mogą być prowadzone zarówno w złotych, jak i w walutach wymienialnych.
  • Gwarancje i poręczenia – wykonawcy znaczącej części projektów finansowanych z funduszy unijnych są wybierani w drodze przetargów. Oznacza to zapotrzebowanie na gwarancje wadialne. Umowy dotacyjne, podpisywane pomiędzy instytucją wdrażającą dany program, a beneficjentem, jak również umowy pomiędzy beneficjentem, a wykonawcą projektu mogą być zabezpieczane gwarancją dobrego wykonania umowy. Wielu beneficjentów dotacji unijnych korzystać będzie przy realizacji projektów z kredytów bankowych, instrumentem towarzyszącym może być gwarancja spłaty kredytu (w tym w ramach Funduszu Poręczeń Unijnych).
  • Instrumenty dłużne – Instrumenty dłużne to forma pozyskania finansowania zewnętrznego na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE. 
  • Transakcje wymiany walut – są skierowane klientów, którzy dokonują zakupów towarów i usług (w tym także objętych wsparciem unijnym) w walucie obcej.