Bank Pekao finansowanie z poręczeniem EFI

Finansowanie z poręczeniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI)

 • finansowane są mikro i małe firmy
 • kredyty udzielane w ramach „Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz Konkurencyjności i Innowacji”
 • poręczenia EFI obejmują kapitał i odsetki kredytów
 • kredyty mogą być obejmowane bezpłatnym poręczeniem EFI w okresie 3 lat od dnia podpisania umowy z EFI

Umowa obejmuje produkty kredytowe Banku Pekao:

Standardowy kredyt inwestycyjny:

 • kredyt korzysta z poręczenia EFI
 • kredyt może zostać przeznaczony na: zakup, modernizację nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej,  zakup środków transportu, zakup linii technologicznej, zakup urządzeń i maszyn, zakup patentów i licencji
 • z poręczeniem EFI można sfinansować do 85% wartości inwestycji  
 • kwota kredytu uzależniona jest od potrzeb kredytowych Klienta, a także jego zdolności kredytowej
 • jedynym zabezpieczeniem kredytu jest bezpłatne poręczenie EFI oraz zabezpieczenie na przedmiocie kredytowania
 • kredyt udzielany na okres do 10 lat
 • waluta: PLN, EUR i USD

Prosty kredyt inwestycyjny SIL:

 • kredyt przeznaczony na zakup nowych i używanych środków trwałych m.in.: środków transportu, urządzeń i maszyn, komputerów, innych środków trwałych
 • kredyt udzielany do kwoty 300 tys. zł.
 • poręczenie EFI umożliwia sfinansowanie do 85%wartości inwestycji
 • kredyt przyznawany na okres do 6 lat
 • kredyt udzielany w PLN, EUR, USD

Prosty kredyt inwestycyjny AUTO SIL:

 • kredyt udzielany na zakup środków transportu
 • udział środków własnych stanowi 15% wartości netto inwestycji 
 • kredyt z poręczeniem EFI udzielany do 6 lat
 • maksymalna kwota kredytu – 300.000 PLN lub równowartość w walucie.
 • z poręczeniem EFI maksymalna kwota kredytu na zakup nowych samochodów ciężarowych wynosi 500.000 PLN
 • kredyt udzielany w PLN, EUR, USD

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą z poręczeniem EFI:

 • kredyt przeznaczony na zakup majątku obrotowego (zapasów, środków do produkcji itp.) i uruchamiany po przedstawieniu faktury
 • poręczenie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego umożliwia udzielenie kredytu wyłącznie firmom rozpoczynającym działalność gospodarczą, czyli mikroprzedsiębiorstwom, które wystawiły co najmniej 1 fakturę/ 1 rachunek zapłacony  przez kontrahenta /odbiorcę/ i które działają przez okres nie dłuższy niż 2 lata
 • kredyt nieodnawialny, udzielany w PLN
 • kredyt udzielany na okres do 1 roku, z harmonogramem spłat w ratach miesięcznych
 • maksymalna kwota kredytu – 20.000 PLN
 • zabezpieczenie kredytu poniżej 10.000 PLN – bezpłatne poręczenie EFI, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
 • zabezpieczenie kredytu pomiędzy 10.000 – 20.000 PLN – bezpłatne poręczenie EFI, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym i inne zabezpieczenie akceptowane przez Bank