Bank Pekao finansowanie transakcji handlowych

eFinancing:

 • pakiet programów finansowania krótkoterminowych wierzytelności handlowych, w ramach których Bank Pekao dokonuje ich wykupu lub finansowania
 • produkt przeznaczony dla dostawców i odbiorców towarów i usług
 • możliwość obsługi produktu przez platformę internetową PekaoBIZNES24

Forfaiting:

 • usługa finansowania polegającą na wykupie przez Bank Pekao należności średnio- i długoterminowych, powstałych poprzez realizację dostaw towarów i usług lub projektów inwestycyjnych, przed terminem ich wymagalności. Bank przejmuje wierzytelności wraz z prawami z nich wynikającymi.
 • standardem transakcji jest wykup wierzytelności bez prawa do regresu, tzn. Bank ponosi ryzyko niewypłacalności odbiorcy.
 • finansowanie może być oparte o stałą stopę procentową lub bieżącą stopę zmienną

Kredyt zaliczka:

 • produkt przeznaczony dla klientów korporacyjnych, którzy za dostarczone dobra/usługi wystawiają swoim kontrahentom faktury handlowe z odroczonym terminem płatności
 • kredyt umożliwia natychmiastowe uruchomienie „zamrożonych” w środków finansowych poprzez zaliczkowe finansowanie należności. 
 • Bank Pekao finansuje faktury zarówno krajowe jak i zagraniczne
 • kredytobiorca otrzymuje zaliczkę do 80% kwoty faktury przed terminem płatności wynikającym z wierzytelności, a spłata kredytu następuje w wyniku wpływu na rachunek bieżący klienta środków na zapłatę faktury od kontrahentów
 • klient otrzymuje 10 dni po terminie płatności faktury na ewentualne opóźnienia w spłacie po stronie dłużników, za które nie są naliczane odsetki karne
 • koszty finansowania za faktycznie wykorzystany okres finansowania ponosi kredytobiorca

Skup wierzytelności włoskich:

 • usługa polegająca na skupie na zasadzie dyskonta należności wynikających z podpisanych i zrealizowanych z włoskimi kontrahentami umów z odroczonymi terminami zapłaty (od min 60 do max 120 dni), bez regresu do polskich eksporterów.
 • oferta  skierowana do eksporterów do Włoch – przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, chcących poprawić bieżącą płynność finansową
 • skup wierzytelności realizowany jest bez prawa regresu do polskiego eksportera – klienta Banku Pekao, a spłata przez dłużnika zabezpieczana jest przez włoską instytucję finansową

Dyskonto weksli:

 • oferta dla klientów korporacyjnych, którzy rozliczają się ze swoimi kontrahentami za pomocą weksli wystawianych z odroczonym terminem płatności
 • usługa polegająca na nabywaniu przez Bank Pekao weksli przed terminem ich płatności oraz na wypłacie podawcy weksla kwoty weksla z potrąceniem odsetek dyskontowych. Podawca weksla otrzymuje środki zaraz po przedstawieniu weksla do dyskonta w Banku, a spłaty weksla do Banku dokonuje dłużnik wekslowy.
 • dyskonto może odbywać się z prawem regresu do podawcy, lub bez prawa regresu, wówczas ryzyko braku spłaty przejmuje Bank Pekao
 • do dyskonta przyjmowane są zarówno weksle krajowe jak i zagraniczne 
 • dyskonto weksli może odbywać się formie doraźnej transakcji lub też w formie linii dyskontowej czyli tzw. kredytu dyskontowego

Kredyt dla nabywcy:

 • produkt przeznaczony dla polskich eksporterów dóbr  inwestycyjnych lub usług na rynki o podwyższonym ryzyku
 • kredyt wypłacany eksporterowi z tytułu zrealizowanych dostaw lub usług na rzecz importera lecz zobowiązanym do zapłaty jest bezpośrednio importer lub bank importera
 • eksporter nie ponosi ryzyka niewypłacalności importera
 • kredyt ubezpieczany jest w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych