Bank Pekao finansowanie inwestycji

Kredyt inwestycyjny:

 • kredyt umożliwia sfinansowanie do 80% wartości inwestycji
 • kredyt udzielany na: zakup, modernizację nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej, zakup środków transportu, zakup linii technologicznej, zakup urządzeń i maszyn, zakup patentów i licencji, itp.
 • okres kredytowania: do 10 lat
 • kredyt dostępny w PLN, EUR i USD

Kredyty inwestycyjne z linii EBI:

 • kredyty inwestycyjne w ramach linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) dla mikro, małych i średnich firm
 • Linia EBI służy do refinansowania kredytów inwestycyjnych będących w ofercie Banku Pekao
 • obniżona marża o minimum 0,25 % w stosunku do standardowej stawki
 • kredyty mogą być także zabezpieczone bezpłatnym poręczeniem EFI, dzięki czemu w ramach jednej umowy kredytu inwestycyjnego, przedsiębiorca może korzystać z korzyści linii EBI (niższa marża) oraz korzyści z poręczenia EFI (bezpłatne zabezpieczenie, lepsze warunki kredytowe)

Kredyt technologiczny:

 • kredyt udzielany na realizację inwestycji technologicznej związanej z zakupem i wdrożeniem nowej lub własnej technologii
 • kredyt wspierany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • kredyt spłacany jest częściowo w formie premii technologicznej
 • kwota udzielonego kredytu uzależniona jest od wielkości projektu oraz zdolności kredytowej wnioskodawcy
 • udział środków własnych: co najmniej 25% kwoty netto inwestycji
 • kredyt udzielany na na okres do 10 lat
 • kredyt dostępny w PLN

Prosty kredyt inwestycyjny SIL:

 • kredyt przeznaczony na zakup nowych i używanych środków trwałych
 • kredyt udzielany do kwoty 300 tys. zł.
 • kredyt udzielany do 80% wartości inwestycji
 • okres kredytowania: do 5 lat
 • kredyt udzielany w PLN, EUR, USD

Prosty kredyt inwestycyjny Auto SIL:

 • kredyt udzielany na zakup środków transportu
 • udział środków własnych stanowi 20% wartości netto inwestycji
 • okres kredytowania: do 5 lat
 • maksymalna kwota kredytu – 300.000 PLN lub równowartość w walucie
 • kredyt dostępny w PLN, EUR, USD

Kredyt „Hipoteka dla Firm”:

 • kredyt dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestycją w nieruchomość przeznaczoną na prowadzenie działalności firmy, gdzie zabezpieczeniem może być hipoteka na finansowanej nieruchomości
 • kwota kredytu uzależniona jest od docelowej wartości przedmiotu kredytowania (na podstawie wyceny) i wynosi:
  – 65% wartości – dla lokali lub budynków o charakterze mieszkalnym,
  – 45% wartości – dla lokali lub budynków przemysłowych,
  – 60% wartości – dla pozostałych lokali lub budynków.
 • minimalny udział środków własnych: 20 %
 • okres kredytowania: do 8 lat
 • kredyt udzielany w PLN, EUR, USD, CHF

Kredyt UNIA:

 • kredyt inwestycyjny dla klientów Banku Pekao, którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków międzynarodowych
 • kredyt umożliwia sfinansowanie projektów inwestycyjnych, realizowanych w ramach programów strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów finansowanych z bezzwrotnych środków międzynarodowych
 • wymagany jest minimum 10% udział własny od wartości netto projektu inwestycji. Podatek VAT musi być sfinansowany przez inwestora z innych środków, własnych albo pożyczonych
 • kwota kredytu uzależniona od potrzeb kredytobiorcy oraz przedmiotu inwestycji
 • okres kredytowania: 10 lat.
 • kredyt udzielany w PLN, USD, EUR

Kredyty preferencyjne (ARiMR):

 • kredyty udzielane przez Bank Pekao S.A., we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • kredyty inwestycyjne dla rolników, podmiotów prowadzących działalność w działach specjalnych produkcji rolnej oraz przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym
 • część odsetek dopłacana jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • okres kredytowania różny w poszczególnych liniach kredytowych, zależny od celu kredytowania – do 5, 8, 15 lub 20 lat
 • maksymalna kwota udzielonego kredytu: 4 mnl zł, 8 mln zł, 16 mln zł w zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz linii kredytowej
 • kredyt dostępny w PLN

Kredyty preferencyjne NFOŚiGW:

 • kredyty inwestycyjne udzielane z przeznaczeniem na projekty ekologiczne
 • kredyty dla samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, kościołów
 • część odsetek dopłacana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • kredyty inwestycyjne finansujące inwestycje w ramach programów unijnych oraz krajowych zarządzanych przez NFOŚiGW
 • kredyt udzielany na okres: do 10 lat
 • środki własne: minimum 20% wartości netto przedmiotu inwestycji
 • kredyt w PLN

Leasing:

 • leasing oferowany przez Bank Pekao wspólnie z Pekao Leasing
 • leasing umożliwia finansowanie każdego rodzaju środków trwałych
 • leasing udzielany w PLN, EUR, CHF
 • leasingiem mogą zostać sfinansowane: nowe i używane środki transportu, nowe i używane maszyny, urządzenia oraz linie technologiczne, nieruchomości