Bank Pekao finansowanie działalności bieżącej

Limit debetowy:

 • produkt przeznaczony dla firm prowadzących uproszczoną rachunkowość, o rocznych przychodach ze sprzedaży do 1,5 mln zł. na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności, w sytuacji przejściowego braku środków na rachunku firmy
 • limit dostępny jest w rachunku bieżącym firmy do wysokości zadłużenia określonego w umowie limitu debetowego
 • każdy wpływ środków na rachunek powoduje odnowienie dostępnego limitu.
 • maksymalna kwota limitu debetowego to 150.000 PLN
 • limit przyznawany jest w PLN, na okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy

Kredyt w rachunku bieżącym:

 • kredyt umożliwia dofinansowanie działalności gospodarczej, daje możliwość dokonywania płatności do wysokości ustalonego limitu kredytu udzielonego przez Bank
 • każde zasilenie rachunku powoduje ponowne zwiększenie środków do wykorzystania
 • spłata kredytu następuje automatycznie z bieżących wpływów
 • maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym jest uzależniona od rocznych przychodów ze sprzedaży i nie może przekroczyć 20% sumy przychodów ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy lub za okres prowadzenia działalności, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy
 • kredyt jest udzielany w PLN
 • okres kredytowania: do 1 roku, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy

Kredyt zaliczka:

 • kredyt przeznaczony na zaliczkowe finansowanie faktur wystawionych przez firmę, to znaczy częściowe finansowanie należności, które przysługują firmie za sprzedane kontrahentom towary i usługi
 • kwota wykorzystanego kredytu spłacana jest ze środków, które wpływają na rachunek firmy tytułem zapłaty za fakturę
 • kredyt może być wykorzystywany przez kredytobiorcę od następnego dnia, po zaakceptowaniu przez Bank kopii faktur VAT, w kwocie stanowiącej określony procent wartości faktur VAT (nawet do 80%), ustalony w umowie kredytu, do daty zapłaty za fakturę przez odbiorcę towaru
 • maksymalna wysokość kredytu: 35% przychodów ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy
 • kredyt udzielany jest w PLN oraz walutach wymienialnych (EUR i USD)
 • okres wykorzystania kredytu: 12 miesięcy

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym:

 • kredyt nieodnawialny udzielany na zakup majątku obrotowego i uruchamiany po przedstawieniu faktury
 • kredyt udzielany w PLN, EUR i USD
 • okres kredytowania: do 12 miesięcy, z harmonogramem spłat w ratach miesięcznych

Kredyt preferencyjny ARiMR:

 • kredyt udzielany przez Bank Pekao przy współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • kredyt obrotowy udzielany na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcia się ziemi lub lawinę
 • część odsetek dopłacana jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • okres kredytowania:  4 lata
 • maksymalna kwota kredytu: 4 mln zł  na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, 8 mln zł na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej

Karta kredytowa MasterCard Business:

 • karta płatnicza umożliwiająca dokonywanie transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki do wysokości przyznanego przez Bank limitu oraz umożliwiająca spłatę zadłużenia w odroczonym terminie
 • indywidualnie przyznawany limit kredytowy do 25.000 zł
 • bezprowizyjne transakcje bezgotówkowe
 • oprocentowanie: 19,25%
 • nieoprocentowany kredyt do 47 dni
 • karta posiada funkcje płatności zbliżeniowych Pay Pas
 • pakiet ubezpieczeniowy typu Assistance (pomoc medyczna), Car Assistane oraz Pakiet Usług Concierge
 • możliwość wydania dowolnej ilości kart z odrębnymi limitami dla każdego pracownika
 • kredyt dostępny w PLN

Faktoring:

 • usługa faktoringowa oferowana jest przez Bank Pekao S.A. wspólnie z Pekao Faktoring
 • usługa dla firm w zakresie nabywania i finansowania wierzytelności wynikających z obrotu gospodarczego z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi
 • ramach oferty dostępny jest: faktoring krajowy niepełny (bez przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta krajowego) oraz faktoring eksportowy pełny (z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta zagranicznego)
 • faktoring może być prowadzony w: PLN, EUR, USD, GBP