Bank Pekao faktoring

Faktoring krajowy pełny:

 • Pekao faktoring nabywa i finansuje bezsporne wierzytelności handlowe o terminach płatności nieprzekraczających 90 dni wypłacając umówioną kwotę zaliczki, a równocześnie przejmuje ryzyko wypłacalności kontrahentów do wysokości przekazanej zaliczki
 • gotówka wypłacana jest w ciągu kilku godzin po przekazaniu niezbędnych dokumentów.
 • w przypadku braku zapłaty od kontrahenta w terminie płatności, Pekao Faktoring podejmuje działania dyscyplinujące w celu odzyskania wierzytelności od kontrahentów
 • po odzyskaniu należnych wierzytelności od nierzetelnego kontrahenta, zostaje rozliczona cała transakcja i wypłacona pozostała część wierzytelności, tzw. fundusz gwarancyjny

Faktoring pełny z polisą klienta:

 • po dostarczeniu do Pekao Faktoring faktur oraz innych, niezbędnych dokumentów klient otrzymuje zaliczkę w wysokości kwoty, do jakiej ubezpieczyciel przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów

Faktoring krajowy niepełny:

 • Pekao Faktoring nabywa i finansuje wierzytelności handlowe o terminach płatności nieprzekraczających 180 dni, wypłacając umówioną kwotę zaliczki
 • Pekao Faktoring nie przejmuje ryzyka związanego z niewypłacalnością kontrahentów, ale monituje odbiorców
 • gotówka wypłacana jest w ciągu kilku godzin po przekazaniu niezbędnych dokumentów

Faktoring eksportowy:

 • Pekao Faktoring nabywa i finansuje wierzytelności handlowe powstałe w obrocie zagranicznym o terminach płatności nieprzekraczających 90 dni
 • gotówka nawet do 100% wartości wierzytelności wypłacana jest w ciągu kilku godzin po przekazaniu niezbędnych dokumentów
 • w ramach usługi Pekao Faktoring przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów zagranicznych do wysokości wypłaconej zaliczki

Faktoring importowy:

 • faktoring importowy przeznaczony jest dla klientów, będących importerami i chcących wzmocnić pozycję wobec zagranicznego dostawcy
 • Pekao Faktoring udziela poręczenia do wysokości uzgodnionego limitu za firmę klienta

Finansowanie wierzytelności:

 • bez dokonania cesji wierzytelności, Pekao Faktoring wypłaca na konto określoną kwotę należności. Kontrahenci wpłacają należne kwoty na utworzony przez klienta specjalny rachunek bankowy, z którego Pekao Faktoring będzie pobierał płatności kontrahentów
 • rozliczenie transakcji następuje po otrzymaniu pełnej należności

Inkaso należności:

 • Pekao Faktoring wykonuje wszystkie czynności niezbędne w procesie profesjonalnego zarządzania wierzytelnościami:
  – inkasuje należności
  – rozlicza otrzymane płatności
  – skontroluje terminowość zapłaty
  – sporządza i przekazuje klientowi raporty o stanie rozliczeń z kontrahentami
  – w przypadku opóźnień w zapłacie podejmuje czynności dyscyplinujące
  – w przypadku braku zapłaty wykonuje stosowne czynności przedwindykacyjne i windykacyjne

Card Faktor:

 • usługa zapewnia finansowanie sprzedaży oraz bezpiecznie rejestruje i rozlicza masowe transakcje handlowe
 • do rozliczenia transakcji sprzedaży do tysięcy odbiorców stosowane są systemowe rozwiązanie oparte o technologię GPRS i elektroniczną kartę faktoringową (karta chipowa)
 • usługa umożliwia klientowi na bieżącą śledzić terminowość dostaw, optymalizować trasy dostaw, identyfikować kontrahentów dokonujących zakupy oraz kontrolować stan rozliczeń z odbiorcami na bieżąco

Faktoring samorządowy:

 • Pekao Faktoring finansuje wierzytelności jednostek samorządowych z opcją przejęcia ryzyka niewypłacalności inwestorów bądź bez przejęcia ryzyka
 • na podstawie przesłanych faktur oraz innych niezbędnych dokumentów Pekao Faktoring wypłaca gotówkę w uzgodnionej kwocie zaliczki a pozostałą część rozlicza w momencie, kiedy inwestor zrealizuje płatność na rachunek Pekao Faktoring

Windykacja:

 • Pekao Faktoring na zlecenie klienta, w ramach umowy faktoringu niepełnego wykonuje wszystkie czynności związane z windykowaniem niespłaconych przez kontrahentów należności
 • opóźnienie w zapłacie nie może przekraczać 120 dni, a samo roszczenie nie może być przedawnione
 • niespłacone wierzytelności nie mogą być przedmiotem postępowania sądowego, upadłościowego i egzekucyjnego ani też być przekazane do firmy windykacyjnej