Bank Pekao Bankowość elektroniczna dla korporacji

PekaoBIZNES24:

 • system bankowości internetowej Banku Pekao, umożliwiający zarządzanie środkami finansowymi przez internet
 • możliwość uzyskania informacji o saldzie na rachunkach (bieżących, depozytowych i kredytowych) oraz statusie przesłanych transakcji
 • platforma do najszybszych rozliczeń z partnerami biznesowymi -możliwość rozliczeń w trybie online
 • system wyposażony jest w najnowocześniejsze metody zabezpieczenia (szyfrowanie transmitowanych danych, podpis elektroniczny na karcie procesorowej, nowoczesne systemy identyfikacji użytkowników w kontaktach z Bankiem)

PekaoREADY:

 • program integracji systemów skierowany do producentów oprogramowania typu ERP/FK/HR
 • system skierowany do klientów korporacyjnych, korzystających z systemu bankowości internetowej PekaoBIZNES24, których firmowe systemy wewnętrzne powinny współpracować platformą Banku, dla zapewniania wygody i skuteczności zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
 • w ramach programu PekaoREADY Bank Pekao SA podpisuje umowy partnerskie z Producentami oprogramowania ERP/FK/HR. Strony umowy zobowiązują się do współpracy w zakresie budowy interfejsu integrującego systemy:
  – strona Producenta – budowa modułu – interfejsu integrującego oprogramowanie ERP/FK/HR z systemem PekaoBIZNES24
  – strona Banku – weryfikacja poprawności zbudowanego interfejsu

Pekao Temida:

 • kalkulator dla sądów dostępny poprzez system PekaoBIZNES24
 • kalkulator pozwala na precyzyjne naliczenie odsetek od sądowych depozytów za wskazany okres
 • w zależności od potrzeby biznesowej aplikacja umożliwia naliczanie odsetek w oparciu o zmienne stopy procentowe (WIBID) bądź stałą, ustaloną z sądem wartość
 • system generuje także:
  – PIT 8C
  – kwit kasowy pozwalający na odbiór gotówki w kasie sądu
  – zlecenie przelewu krajowego na wskazany przez depozytariusza rachunek
  – zlecenie Autowypłaty – wypłaty gotówki w Oddziale Banku Pekao
  – zlecenie PekaoPrzekazu – zlecenia przekazu pocztowego

Pekao Businessline:

 • telefoniczne centrum obsługi umożliwiająca dokonywanie bieżącej obsługi w zakresie:
  – rachunku bieżącego
  – depozytów
  – transakcji krajowych i zagranicznych (przychodzących i wychodzących)
  – transakcji wewnętrznych
  – bankowości transakcyjnej i elektronicznej
  – produktów finansowania handlu
  – obowiązujących stawek opłat i prowizji
  – informacji o tabelach kursowych
  – reklamacji dotyczących wszystkich typów operacji bankowych
 • Pekao Businessline świadczy usługi telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty e-mail

Rozliczenia transakcji krajowych i zagranicznych:

 • Przelewy krajowe:
  – transfer środków na rachunek bankowy prowadzony w Polsce
  – Bank przyjmuje polecenia przelewu składane w formie zleceń elektronicznych składanych za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej, dokumentów papierowych na standardowych formularzach, jak również innych dyspozycjach papierowych spełniających warunki niezbędne do ich wykonania
  – obsługa przelewów elektronicznych odbywa się za pośrednictwem systemu transakcyjnego PekaoBIZNES24
  – przelewy krajowe mogą być realizowane za pośrednictwem krajowego systemu rozliczeń międzybankowych ELIXIR oraz systemu SORBNET
 • Przekaz w obrocie dewizowym:
  – instrument finansowania handlu wykorzystywany do rozliczania transakcji międzynarodowych
  – przekaz w obrocie dewizowym to otrzymane lub skierowane do banku zagranicznego zlecenie uznania rachunku lub wypłacenia określonej kwoty pieniężnej na rzecz określonego podmiotu
  – Bank Pekao oferuje realizację przekazów wysyłanych i otrzymanych za pomocą systemów SWIFT, EuroELIXIR, SEPA
  – dwa rodzaje przekazów: przekazy importowe i przekazy eksportowe
 • FlashPayment:
  – możliwość szybkiego przekazywania pieniędzy do Niemiec, Austrii, Włoch oraz wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej
  – uznanie rachunku Beneficjenta odbywa się następnego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji przez Zleceniodawcę
  zlecenia płatnicze są składane poprzez bankowość elektroniczną lub na formularzu papierowym
 • SEPA:
  – metoda realizacji płatności w Euro na terenie Unii Europejskiej
  – to Jednolity Obszar Płatności w Euro, w ramach, którego obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty mogą rozliczać się zarówno w granicach państw członkowskich na terenie Europy, jak i transgranicznie według takich samych, przejrzystych zasad: regulacji prawnych, standardów technicznych i zobowiązań
  – przekaz SEPA realizowany jest w pełnej kwocie, bez pobierania opłat z kwoty transferowanej, a koszty związane z realizacją przekazu są precyzyjnie określone i każdorazowo wyodrębnione poprzez oddzielne księgowanie prowizji, prezentowane na wyciągu do rachunku
 • Czeki w obrocie zagranicznym:
  – Bank Pekao wykonuje następujące operacje czekowe w obrocie zagranicznym: skup czeków, rozliczenie czeków z odroczonym uznaniem, inkaso czeków,  sprzedaż czeków bankierskich, sprzedaż czeków podróżniczych