Bank Millennium usługi powiernicze

Usługi powiernicze:

  • Bank Millennium w ramach usług powierniczych oferuje:
    – prowadzenie rachunku papierów wartościowych
    – prowadzenie rejestru zagranicznych instrumentów finansowych i powiązanego z nimi rachunku bankowego w złotych polskich lub walutach wymienialnych oraz rachunków depozytowych
  • na rachunkach klienta prowadzona jest ewidencja papierów wartościowych i pozostałych instrumentów finansowych, zarówno zdematerializowanych, jak również w formie fizycznej
  • w ramach oferty dostępne są usługi związane z ustanowieniem i obsługą rachunków zastrzeżonych