Bank Millennium usługi Biznes

Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej:

 • forma dokonywania wpłaty na rachunek klienta
 • po umieszczeniu odliczonej kwoty w specjalnej, bezpiecznej kopercie i wypełnieniu dowodu wpłaty, klient przekazuje kopertę kasjerowi w oddziale Banku Millennium lub do wrzutni nocnej Banku Millennium czynnej 24 godziny na dobę
 • przyjęta gotówka zostaje przeliczona przez pracownika banku bez obecności wpłacającego, a następnie środki pieniężne zostają księgowane na wskazany w dowodzie wpłaty rachunek bankowy

Inkaso samochodowe:

 • usługa umożliwiająca dokonywanie wpłat bądź wypłat gotówkowych w siedzibie firmy klienta
 • przeliczanie odebranej gotówki, jej transport, a także przygotowywanie gotówki do wypłaty dokonywane są przez firmę zewnętrzną w ramach umowy zawartej z Bankiem Millennium
 • inkaso samochodowe jest realizowane po dostarczeniu przez klienta zamówienia na transport gotówki

Zlecenia stałe:

 • forma płacenia cyklicznych rachunków o stałej wysokości
 • zlecenia dokonywane są regularnie przelewem z rachunku klienta na wskazane konto, zgodnie ze wskazaną kwotą i terminem

Polecenie zapłaty:

 • usługa polegająca na tym, że w dniu płatności wskazanym na fakturze wierzyciel wysyła za pośrednictwem swojego banku dyspozycję obciążenia rachunku dłużnika i otrzymuje należną mu kwotę na swój rachunek bankowy

Płatności za rachunki:

 • sposób regulowania należności z tytułu powtarzających się faktur i rachunków o zmiennej kwocie
 • po zdefiniowaniu usługi, klient wskazuje rachunki, na które należy dokonać płatności i podaje ich nazwy
 • płatności za rachunki dokonywane są poprzez sieć bankomatów Millennium lub za pomocą serwisu telefonicznego TeleMillennium

Automatyczna Identyfikacja Przychodzących Płatności (AIPP):

 • usługa umożliwiająca identyfikację masowych wpłat na podstawie unikalnych numerów rachunków bankowych przydzielonych przez klienta swoim płatnikom.
 • wszystkie wpływy na rachunek są automatycznie zadekretowane i zaksięgowane w systemie finansowo-księgowym firmy klienta

Gospodarcze Obciążenia Bezpośrednie (GOBI):

 • forma krajowych rozliczeń bezgotówkowych, służących do pobierania należności w rozliczeniach między podmiotami gospodarczymi, bez górnego limitu kwotowego oraz bez możliwości odwołania dokonanego obciążenia
 • rozliczenia w formie GOBI są dostępne dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych w Banku Millennium bez konieczności podpisywania dodatkowych umów

Wyciąg z rachunku:

 • wyciąg z rachunku zawiera informacje o zmianach stanu rachunku bankowego wraz z ustaleniem salda
 • wyciąg zawiera pełne informacje dotyczące wszystkich rachunków, posiadanych przez klienta w Banku Millennium oraz wszystkich produktów i usług

System płatniczy – SEPA:

 • program, mający na celu stworzenie jednolitego rynku usług płatniczych gdzie konsumenci i przedsiębiorcy będą mogli łatwo i bezpiecznie dokonywać płatności transgranicznych i krajowych w euro, jak również takie przelewy transgraniczne otrzymywać
 • system umożliwia wykonywanie i otrzymywanie płatności w euro w dowolnym kraju Unii Europejskiej

Terminale płatnicze POS:

 • Bank Millennium dzięki współpracy z First Data Polska S.A. właścicielem marki POLCARD oferuje możliwość skorzystania z terminali płatniczych POS dla Klientów Biznes
 • zakres usług oferowanych przez Polcard:
  – akceptacja płatności kartami VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, POLCARD,
  – POS – dzierżawa urządzenia do akceptacji kart
  – Cashback – wypłata gotówki przy transakcjach płatniczych realizowanych kartami debetowymi polskich banków
  – DCC – rozliczanie w walucie karty transakcji dokonywanych przez posiadaczy kart wystawionych poza granicami Polski
  – doładowywanie telefonów przedpłaconych polskich operatorów GSM
  – obsługa terminali z wykorzystaniem alternatywnych kanałów komunikacji
  – MailOrder – akceptacja transakcji na podstawie pisemnego zamówienia towaru/usługi
  – TelephoneOrder – akceptacja transakcji na podstawie telefonicznego zamówienia towaru/usługi
  – akceptacja transakcji w internecie
  – akceptacja stałego obciążania karty za zamówione towary/usługi
  – proponowanie akceptantom przyjmowania płatności kartami American Express
  – VPOS – akceptacja kart płatniczych bez obecności kart

Przelewy natychmiastowe:

 • usługa przeznaczona dla użytkowników Millenetu
 • przelewy realizują przelewy z rachunków w PLN do innego banku w trybie natychmiastowym z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa
 • przelewy są realizowane w systemie Express ELIXIR, który jest dostarczany przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.