Bank Millennium rachunki

Rachunek rozliczeniowy:

 • rozliczeniowy rachunek bankowy (bieżący lub pomocniczy) skierowany jest do klientów Bankowości Przedsiębiorstw
 • za pośrednictwem rachunku, dokonywane są wszelkie operacje bankowe
 • dostęp do środków finansowych poprzez nowoczesne Kanały Bankowości Elektronicznej
 • obsługa gotówkowa w formie zamkniętej, inkasa samochodowego oraz w formie otwartej 
 • dostęp do kart płatniczych
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych
 • dostęp do oferty produktów Bankowości Transakcyjnej – AIPP, Polecenia zapłaty, GOBI, wyciągów bankowych
 • możliwość korzystania z produktów kredytowych
 • możliwość prowadzenia rachunków rozliczeniowych w walutach: PLN, USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, JPY, NOK, SEK, CZK, HUF
 • możliwość prowadzenia rachunków pomocniczych, na których gromadzone są środki z ZFŚS, a także rachunków pomocniczych do rozliczeń depozytów terminowych lub wymiany walutowej dla klientów dokonujących wyłącznie wybranych transakcji.
 • możliwość otrzymywania wyciągów bankowych zawierających informacje o rachunku

Rachunek powierniczy i zastrzeżony (Escrow):

 • rachunek powierniczy służy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych wynikających z umowy handlowej zawartej między powiernikiem (dostawcą towarów lub usług) i powierzającym (kontrahentem powiernika – odbiorcą towarów lub usług)
 • umowa rachunku powierniczego może być zawierana wyłącznie pomiędzy Bankiem Millennium a powiernikiem, zaś powierzający jest jedynie informowany o warunkach tejże umowy
 • każdorazowa wypłata z rachunku powierniczego poprzedzona jest oceną rzeczoznawcy bądź innego podmiotu określonego w umowie lub też po przedstawieniu dokumentacji ściśle opisanej w umowie rachunku, dotyczącej zgodności i wykonania warunków zawartych w umowie rachunku powierniczego
 • rachunek zastrzeżony pozwalają na elastyczne formułowanie warunków umownych wpłaty i wypłaty powierzonych kwot
 • środki zgromadzone na rachunku Escrow nie podlegają ochronie w takim zakresie, jak ma to miejsce w przypadku środków zdeponowanych na rachunku powierniczym, ze względu na wysoką dowolność w indywidualnym ustalaniu zapisów warunkujących zwolnienie środków, jak i zakres działania Banku Millennium jako kontrolera transakcji
 • rachunki powiernicze prowadzone są dla deweloperów jedynie w PLN natomiast rachunki powiernicze inne i zastrzeżone w PLN i EUR
 • wyciągi z rachunków udostępniane są dla Klienta:
  – elektronicznie, za pośrednictwem systemu Millenet lub ESOBIG
  – przesyłane pocztą listem zwykłym na adres wskazany przez Klienta
  – drukowane do odbioru w wybranej placówce Banku