Bank Millennium produkty skarbowe

Transakcje kasowe:

 • transakcja wymiany walutowej, której rozliczenie następuje najpóźniej drugiego dnia roboczego po dniu zawarcia transakcji
 • Bank Millennium przeprowadza kasowe transakcje wymiany walutowej w walutach wskazanych w „Tabeli kursów walut obcych Banku Millennium S.A.” ogłaszanej każdego dnia roboczego – Tabela może być aktualizowana przez Bank w ciągu dnia.
 • możliwość uzyskania atrakcyjnych kursów wymiany walutowej
 • możliwość ustalenia indywidualnych kursów wymiany walutowej
  – dla transakcji zawieranych telefonicznie, bezpośrednio z Dealerem Departamentu Skarbu – od kwoty transakcji 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie wskazanej w Tabeli, według kursu średniego w tej Tabeli, obowiązującej w dniu zawarcia transakcji
  – dla transakcji zawieranych za pośrednictwem platformy transakcyjnej Millennium Forex Trader – od kwoty transakcji 1.000 EUR lub równowartości w innej walucie wskazanej w Tabeli, według kursu średniego w tej Tabeli, obowiązującej w dniu zawarcia transakcji

Platforma transakcyjna Millennium Forex Trader:

 • platforma internetowa umożliwiająca dostęp do rynku walutowego, z pełną kontrolą pozycji walutowej firmy
 • oferta dla klientów bankowości przedsiębiorstw
 • użytkownicy platformy mają możliwość samodzielnego zawierana transakcji na rynku walutowym – w dogodnym miejscu i czasie, z dowolnego komputera i z pominięciem telefonicznego kontaktu z dealerem Banku Millennium
 • możliwość zawierania transakcji walutowych między innymi na następujących parach walut: EUR/PLN, USD/PLN, CHF/PLN, GBP/PLN, EUR/USD, NOK/PLN, SEK/PLN, DKK/PLN, JPY/PLN

Forward walutowy:

 • instrument pozwalający na całkowite wyeliminowanie ryzyka kursu walutowego, bez konieczności ponoszenia kosztów zabezpieczenia
 • forward to umowa, w ramach, której strony transakcji zobowiązują się do przeprowadzenia transakcji kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty, w określonym dniu w przyszłości, po z góry określonym kursie wymiany walut
 • kurs wymiany walut w transakcji forward jest zawsze kursem terminowym i pozostaje niezmienny do dnia rozliczenia transakcji, niezależnie od zmian kursu walutowego w czasie trwania umowy
 • na wysokość kursu terminowego w momencie zawarcia transakcji forward oraz późniejszą zmianę wartości rynkowej transakcji wpływ ma przede wszystkim bieżący poziom kursu walutowego, poziom stóp procentowych walut zaangażowanych w transakcję na termin odpowiadający długości transakcji oraz długość transakcji
 • forward walutowy może być rozliczony poprzez fizyczną dostawę waluty lub poprzez rozliczenie różnic kursowych do bieżącego kursu walutowego

Swap walutowy:

 • przedmiotem transakcji jest jednoczesne dokonanie przez strony dwóch transakcji w przeciwnych kierunkach – bieżącej wymiany walut oraz transakcji terminowej forward 
 • zawarcie transakcji pozwala, na efektywne uzyskanie czasowej płynności w dowolnej walucie bez ponoszenia ryzyka kursowego
 • transakcja może być też wykorzystywana w celu przesunięcia zapadalności transakcji forward na datę inną, niż została uzgodniona w momencie zawarcia transakcji forward jak i również do przedterminowego zamknięcia transakcji

Opcja walutowa:

 • instrument finansowy dający nabywcy prawo, lecz nie obowiązek, do zakupu (w przypadku zakupu opcji typu call) lub sprzedaży (w przypadku zakupu opcji put) uzgodnionej kwoty waluty, w uzgodnionym terminie w przyszłości, po z góry uzgodnionym kursie realizacji opcji
 • w przypadku opcji call, jeżeli bieżący kurs rynkowy w dacie realizacji opcji jest wyższy lub równy kursowi realizacji opcji, nabywca opcji realizuje opcję i kupuje uzgodnioną kwotę waluty po kursie realizacji opcji
 • sprzedawca opcji call jest bezwarunkowo zobowiązany do sprzedaży uzgodnionej kwoty waluty po kursie realizacji opcji
 • w opcji put, jeżeli bieżący kurs rynkowy w dacie realizacji opcji jest niższy lub równy kursowi realizacji opcji, nabywca opcji realizuje opcję i sprzedaje uzgodnioną kwotę waluty po kursie realizacji opcji
 • sprzedawca opcji put jest bezwarunkowo zobowiązany do zakupu uzgodnionej kwoty waluty po kursie realizacji opcji
 • z tytułu zakupu opcji, nabywca płaci sprzedawcy premię opcyjną, która jest płatna na dwa dni robocze od daty zawarcia transakcji i nie podlega zwrotowi
 • ze względu na datę realizacji opcji wyróżniamy opcje europejskie oraz opcje amerykańskie

Terminowa transakcja na stopę procentową (FRA):

 • transakcja polegająca na ustaleniu przyszłej stałej stopy procentowej obowiązującej dla z góry zdefiniowanego okresu odsetkowego (zwanego okresem FRA), rozpoczynającego się w uzgodnionym terminie w przyszłości.
 • FRA może być wykorzystana w celu zabezpieczenia ryzyka wzrostu oraz spadku rynkowych stóp procentowych w danej walucie
 • FRA jest instrumentem krótkoterminowym, zabezpieczającym pojedynczy okres odsetkowy

Transakcja zamiany stóp procentowych (IRS):

 • umowa, w której strony zobowiązują się do cyklicznej wymiany płatności odsetkowych w jednej walucie, od uzgodnionego nominału transakcji, w uzgodnionych okresach odsetkowych
 • IRS jest transakcją, w której Strony zobowiązują się do zamiany stopy procentowej ze zmiennej stopy referencyjnej na stałą lub zmienną stopę IRS
 • kupujący IRS płaci odsetki naliczane według stopy IRS w zamian za odsetki naliczane według zmiennej stopy referencyjnej
 • sprzedający IRS płaci odsetki naliczane według zmiennej stopy referencyjnej w zamian za odsetki naliczane według stopy IRS

Walutowa transakcja zamiany stóp procentowych (CIRS):

 • umowa, w której strony zobowiązują się do wymiany nominałów oraz cyklicznej wymiany płatności odsetkowych w dwóch walutach
 • transakcja CIRS ma na celu zabezpieczenie ryzyka kursu walutowego wraz z możliwością jednoczesnego zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej w wybranej walucie, poprzez pozabilansową zamianę waluty zobowiązania oraz zmianę profilu ryzyka stopy procentowej
 • transakcja może być zawarta na cały okres zobowiązania lub jego część

Opcja na stopę procentową:

 • instrument finansowy dający nabywcy opcji prawo, lecz nie obowiązek, do żądania od sprzedającego opcję wykonania opcji oraz zapłaty kwoty rozliczenia różnicowego okresu odsetkowego
 • produkt dla klientów, którzy chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem wzrostu (w przypadku zakupu opcji typu cap) lub spadku (w przypadku zakupu opcji typu floor) stóp procentowych
 • w przypadku opcji cap, jeżeli stopa referencyjna dla danego okresu odsetkowego jest wyższa od uzgodnionej stopy realizacji opcji, nabywca opcji realizuje opcję. Wystawca opcji zobowiązany jest do zapłaty kupującemu opcję kwoty rozliczenia różnicowego danego okresu odsetkowego.
 • w przypadku opcji floor, jeżeli stopa referencyjna dla danego okresu odsetkowego jest niższa od uzgodnionej stopy realizacji opcji, nabywca opcji realizuje opcję. Wystawca opcji zobowiązany jest do zapłaty kupującemu opcję kwoty rozliczenia różnicowego danego okresu odsetkowego.
 • z tytułu zakupu opcji, nabywca płaci sprzedawcy premię opcyjną, która jest płatna w drugim dniu roboczym od daty zawarcia transakcji i nie podlega zwrotowi