Bank Millennium kredyty preferencyjne

Kredyt ze środków EFRWP:

 • kredyty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej to kredyt inwestycyjny przeznaczony na projekty realizowane na obszarach wiejskich
 • EFRWP to organizacja pozarządowa działającą non-profit, której celem jest rozwój infrastruktury technicznej i społecznej obszarów wiejskich oraz rozwój szeroko rozumianej małej i średniej, pozarolniczej przedsiębiorczości na terenach wiejskich
 • w ramach działalności Fundusz, za pośrednictwem banków, udziela preferencyjnych kredytów oraz samodzielnie udziela dotacji i poręczeń kredytowych.
 • Bank Millennium współpracuje z EFRWP w zakresie 2 preferencyjnych linii kredytowych:
  – inwestycji w zakresie wiejsko – gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkół rolniczych
  – inwestycji w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenach wiejskich
 • brak wymogu procedury przetargowej przy korzystaniu z kredytu ze środków EFRWP
 • maksymalna wielkość dofinansowania (w % wartości kosztorysowej brutto inwestycji) wynosi 80%
 • maksymalna wielkość dofinansowania (kwotowo) wynosi 500 tys. PLN, przy czym w przypadku inwestycji w zakresie wiejsko – gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkół rolniczych podniesiona została do 700 tys. PLN.
 • oprocentowanie kredytu: 1,36 stopy redyskonta weksli NBP, ale nie mniej niż 4%. Wyjątkiem są inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich gdzie oprocentowanie wynosi 1,20 stopy redyskonta weksli NBP, ale także nie mniej niż 4%
 • maksymalny okres kredytowania to 5 lat
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy, liczone od daty urochomienia pierwszej transzy

Kredyt termomodernizacyjny lub remontowy:

 • kredyty inwestycyjny skierowany do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, przeznaczony na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych
 • kredyt udzielany w PLN
 • kredyt uwzględnia przyznawaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego specjalną premię termomodernizacyjną lub remontową na realizację tych przedsięwzięć, która stanowi źródło spłaty części zaciągniętego w Banku Millennium kredytu inwestycyjnego
 • przedsięwzięcie termomodernizacyjne może obejmować:
  – zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków
  – zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła
  – wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła
  – całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne
 • przedsięwzięcie remontowe dotyczy wyłącznie budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęło się przed 14 sierpnia 1961 roku i może obejmować:
  – remont w tym wymianę okien lub remont balkonów
  – przebudowę budynków, powodującą ich ulepszenie
  – wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia, których posiadania wymagają przepisy techniczno-budowlane
 • wysokość premii termomodernizacyjnej: maksymalnie 20% kwoty wykorzystanego kredytu, przy czym nie więcej niż 16% poniesionych kosztów na realizację przedsięwzięcia i dwukrotności przewidywanej rocznej redukcji kosztów energii