Bank Millennium konsolidacja sald

Konsolidacja sald:

 • rozwiązanie optymalizujące zarządzanie saldami rachunków bieżących i pomocniczych poprzez automatyczne przeksięgowywanie całości bądź części sald tych rachunków na wybranym przez klienta rachunku
 • proces konsolidacji sald rachunków może odbywać się kilkukrotnie w ciągu dnia, w wybranych przez klienta godzinach lub na koniec dnia i odnosi się zarówno do części, jak i całości sald rachunków konsolidowanych
 • konsolidacja środków może dotyczyć:
  – całych sald dodatnich
  – środków powyżej określonej kwoty dodatniej
  – określonych kwot dodatnich
 • usługa umożliwia zdefiniowanie redystrybucji uprzednio skonsolidowanych na koniec dnia środków, co oznacza, iż następnego dnia możliwe jest wykonanie zwrotnego przekazania skonsolidowanych kwot i powrót do stanu salda rachunku konsolidowanego sprzed konsolidacji
 • konsolidacja umożliwia zdefiniowanie przelewu zwrotnego środków w kolejnym dniu roboczym z rachunku konsolidującego na poszczególne rachunki konsolidowane według określonej kolejności i w określonych kwotach tak, aby w następnym dniu roboczym na rachunkach pojawiła się określona kwota.
 • w ramach usługi konsolidacji sald bez przelewu środków Bank Millennium dokonuje:
  – automatycznego przekazania, na koniec dnia operacyjnego, informacji o saldach dodatnich i ujemnych z wyznaczonych przez Klienta rachunków na rachunek techniczny Banku
  – naliczenia odsetek na rachunku technicznym od sumy sald z rachunków objętych konsolidacją (odsetek od salda netto grupy rachunków konsolidowanych)
  – przelania odsetek naliczonych na rachunku technicznym na wyznaczony przez Klienta rachunek (uznanie bądź obciążenie wskazanego rachunku, zależnie od znaku salda skonsolidowanego)