Bank Millennium finansowanie handlu

Akredytywa:

 • pisemne zobowiązanie banku importera do wypłacenia wskazanemu beneficjentowi (eksporterowi) określonej kwoty pieniężnej w ustalonym terminie
 • akredytywa służy jako zabezpieczenie transakcji z kontrahentami, których wiarygodności nie można potwierdzić, a także gdy kontakty z obecnymi kontrahentami się pogorszyły
 • rodzaje akredytywy: własna (importowa)i obca (eksportowa)
 • Korzyści dla importera:
  – Bank Millennium zapewnia bezpieczeństwo realizacji transakcji zarówno z obecnymi, jak i nowymi kontrahentami
  – możliwość dostosowania warunków akredytywy do określonej transakcji
  – możliwość uzależnienia dokonania płatności od udokumentowania przez kontrahenta prawidłowego wywiązania się z kontraktu
  – możliwość uzyskania finansowania płatności odroczonych
  – możliwość negocjowania warunków transakcji, po zapewnieniu kontrahentowi bezpieczeństwa transakcji
 • korzyści dla eksportera:
  –  akredytywa zapewnia gwarancję otrzymania należności niezwłocznie po wysłaniu towaru i złożeniu w banku dokumentów towarowych zgodnych z akredytywą
  – akredytywa zabezpiecza przed ryzykiem odstąpienia przez importera od realizacji kontraktu lub zmiany ustalonych warunków, a także przed nieprzyjęciem towaru
  – gwarancja otrzymania zapłaty za dostarczenie dokumentów zgodnych z akredytywą
  – możliwość zaoferowania importerowi atrakcyjnych warunków płatności, dzięki zabezpieczeniu płatności przez bank i odroczonej płatności za towary i usługi

Gwarancja bankowa:

 • zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji kwoty wskazanej w gwarancji w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji, na którego zlecenie gwarancja została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania
 • gwarancja bankowa skierowana jest do klientów prowadzących działalność handlową lub usługową w obrocie krajowym i zagranicznym, nawiązujących nowe kontakty handlowe, a także chcących poprawić swoją wiarygodność wobec kontrahentów
 • gwarancje mogą być udzielone jednorazowo na zabezpieczenie jednej określonej transakcji lub w formie linii, w ramach ustalonego limitu
 • Bank Millennium oferuje swoim klientom następujące rodzaje gwarancji:
  – gwarancja akcyzowa
  – gwarancja celna
  – gwarancja dobrego wykonania
  – gwarancja loteryjna
  – gwarancja na prowadzenie agencji turystycznej
  – gwarancja przetargowa
  – gwarancja terminowej spłaty kredytu/pożyczki
  – gwarancja terminowej zapłaty
  – gwarancja zapłaty czynszu
  – gwarancja zapłaty rat leasingowych
  – gwarancja zwrotu zaliczki

Inkaso dokumentowe:

 • forma płatności stosowana w obrocie zagranicznym i krajowym
 • pisemne zlecenie banku podawcy skierowane do banku płatnika, w celu wydania płatnikowi określonych dokumentów uprawniających do dysponowania towarem, w zamian za spełnienie przez niego warunków określonych w instrukcji inkasowej:
 • produkt skierowany jest do klientów prowadzących działalność handlową lub usługową w obrocie krajowym lub zagranicznym i współpracujących z wieloma partnerami
 • inkaso dokumentowe dzieli się ze względu na rodzaj dokumentów będących przedmiotem inkasa (inkaso dokumentowe i inkaso finansowe), ze względu na sposób i termin zapłaty (inkaso gotówkowe i inkaso akceptacyjne) oraz ze względu na rolę banku w transakcji (inkaso eksportowe i importowe).