Bank BPH zarządzanie ryzykiem walutowym

Terminowe transakcje walutowe:

 • Transakcje TTW pozwalają ustalić kurs kupna lub sprzedaży waluty na termin dłuższy niż 2 dni robocze po kursie ustalonym w dniu zawierania transakcji
 • kurs terminowy ustalany jest  indywidualnie dla każdej transakcji
 • transakcje zawierane są telefonicznie z Dealerem Departamentu Korporacyjnych Produktów Skarbowych lub przez internetową platformę transakcyjną DealingNet, dostępną w systemie bankowości elektronicznej BusinessNet
 • możliwość zawarcia Transakcji Warunkowej TTW, która jest realizowana dopiero wówczas, gdy kurs rynkowy osiągnie poziom preferowany przez klienta

Opcje walutowe FXO:

 • produkt daje nabywcy prawo do zakupu lub sprzedaży określonej waluty na określony termin, po kursie wybranym przez klienta w momencie zawierania transakcji.
 • za kupno opcji nabywca płaci tzw. premię
 • Opcja CALL – prawo do zakupu waluty bazowej za walutę niebazową
 • Opcja PUT – prawo do sprzedaży waluty bazowej za walutę niebazową
 • opcja jest realizowana jeżeli jej rozliczenie jest korzystne dla nabywcy, to znaczy:
  – dla Opcji CALL – (kupno waluty) w dniu realizacji kurs rynkowy (fixing NBP) jest równy lub wyższy niż Kurs Realizacji opcji
  – dla Opcji PUT – (sprzedaż waluty) w dniu realizacji kurs rynkowy (fixing NBP) jest równy lub niższy niż Kurs Realizacji opcji
 • w innym wypadku (gdy w dniu realizacji nabywca opcji może sprzedać lub kupić walutę na rynku po korzystniejszym kursie, niż zagwarantowany dzięki posiadanej opcji), opcja nie jest realizowana i automatycznie wygasa

Barierowe Opcje Walutowe:

 • Barierowe Opcje Walutowe (FXO-BAR) to opcje, które się aktywują lub dezaktywują w momencie, gdy rynkowy kurs waluty osiągnie ustalony w dniu zawarcia transakcji poziom.
 • za kupno opcji nabywca płaci tzw. premię
 • wyróżnia się barierowe opcje kupna (Call) oraz sprzedaży (Put), które dzielimy na:
  – Down & In – prawo do zakupu /sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji, jeżeli kurs rynkowy w czasie trwania opcji osiągnie wartość niższą lub równą kursowi bariery
  – Down & Out – prawo do zakupu /sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji, jeżeli kurs rynkowy w czasie trwania opcji nie osiągnie wartości niższej lub równej kursowi bariery
  – Up & In – prawo do zakupu /sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji, jeżeli kurs rynkowy w czasie trwania opcji osiągnie wartość wyższą lub równą kursowi bariery
  – Up & Out – prawo do zakupu /sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji, jeżeli kurs rynkowy w czasie trwania opcji nie osiągnie wartości wyższej lub równej kursowi bariery

Strategie opcyjne:

 • strategie opcyjne łączą dwie lub więcej opcji w celu ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania kosztów związanych z zawarciem transakcji zabezpieczenia opcjami walutowymi oraz lepszego dopasowania parametrów transakcji do zabezpieczanej przez klienta pozycji walutowej