Bank BPH zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

Transakcje terminowe na stopę procentową (FRA):

 • produkt umożliwia zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych w przyszłości dla pojedynczego przepływu poprzez ustalenie przyszłej stopy procentowej na określonym poziomie
 • w transakcji strony ustalają oprocentowanie teoretycznego przyszłego depozytu lub kredytu
 • strony rozliczają się jedynie wartością różnicy odsetek wynikającej z porównania stawki FRA z rynkową stopą procentową
 • rozliczenie FRA odbywa się w dniu rozpoczęcia teoretycznego depozytu /kredytu.
 • kupno FRA chroni kredytobiorcę przed wzrostem stóp procentowych
 • sprzedaż FRA chroni inwestora przed spadkiem stóp procentowych

Opcje na stopę procentową (Cap/Floor):

 • produkt umożliwia ograniczenie, do ustalonego poziomu, kosztu  kredytu lub spadku rentowności inwestycji opartych o zmiennych stopachprocentowych
 • opcja na stopę procentową daje nabywcy prawo do  „ulokowania” (Floor) lub „pożyczenia” (Cap) danej kwoty na określony termin w przyszłości po z góry ustalonej stawce realizacji opcji
 • za kupno opcji nabywca płaci tzw. premię. W rzeczywistości Bank nie przyjmuje „lokaty”, ani nie udziela „pożyczki” (nie ma fizycznego przepływu kwoty transakcji)
 • strony rozliczają się jedynie różnicą między odsetkami naliczonymi wg. ustalonej stawki a rynkową stopą procentową (stawką referencyjną)
 • kupno Cap chroni kredytobiorcę przed wzrostem oprocentowania kredytu ponad ustalony poziom w całym okresie jego trwania
 • kupno Floor chroni inwestora przed spadkiem rentowności inwestycji o zmiennej stopie poniżej ustalonego poziomu w całym okresie jej trwania

Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS):

 • produkt umożliwia zmianę płatności odsetkowych naliczanych według zmiennej stopy procentowej na płatności naliczane według stałej stopy procentowej w  tej samej walucie
 • płatności są liczone od kwoty nominalnej IRS
 • wymiana płatności następuje cyklicznie, w uzgodnionych dniach
 • kredytobiorca zawierając transakcje IRS uzyskuje możliwość zamiany swoich zobowiązań odsetkowych naliczanych wg zmiennej stopy procentowej na zobowiązania o stałej stopie i tym samym eliminuje ryzyko przyszłych niekorzystnych zmian rynkowych stóp procentowych
 • Inwestor zawierający transakcje IRS lokuje środki w oparciu o zmienną stopę procentową i uzyskuje możliwość zamiany swoich zmiennych zobowiązań odsetkowych na zobowiązania o stałej stopie i tym samym eliminuje ryzyko przyszłych niekorzystnych zmian rynkowych stóp procentowych

Transakcje walutowej zamiany stóp procentowych (CIRS):

 • produkt umożliwia zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursu walutowego i stóp procentowych w przyszłości
 • Transakcja CIRS polega na wymianie płatności odsetkowych liczonych w jednej walucie wg zmiennej stopy procentowej lub stałej na płatności odsetkowe liczone w innej walucie wg stałej lub zmiennej stopy procentowej
 • płatności odsetkowe naliczane są od uzgodnionych przez strony kwot nominalnych, ustalonych w oparciu o określony kurs walutowy
 • wymiana płatności dokonywana jest cyklicznie w uzgodnionych przez strony dniach
 • kredytobiorca posiadający kredyt w walucie obcej dzięki zawarciu transakcji CIRS,  uzyskuje możliwość zamiany swoich walutowych zobowiązań odsetkowych wyliczanych wg. zmiennej stopy procentowej na zobowiązania o stałej stopie i tym samym może ograniczyć zarówno ryzyko walutowe, jak również ryzyko zmiany rynkowych stóp procentowych