Bank BPH rachunki Escrow

Rachunek Escrow:

 • Rachunek Escrow to rachunek bankowy otwierany i prowadzony wyłącznie w celu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych z tytułu transakcji określonych w umowie
 • produkt przeznaczony dla klientów zainteresowanych bezpiecznym rozliczaniem transakcji
 • umowa pomiędzy Bankiem a stronami transakcji określa warunki, jakie powinny być spełnione, aby dyspozycje stron w zakresie wykorzystania środków pieniężnych mogły być zrealizowane
 • oprocentowanie rachunku Escrow oraz opłaty związane z otwarciem i prowadzeniem są indywidualnie ustalane w zależności od transakcji oraz dodatkowych wymagań klienta
 • rachunki prowadzone w walutach: PLN, EUR oraz USD
 • Bank BPH oferuje dwa typy rachunku Escrow:
  – rachunek powierniczy
  – rachunek zastrzeżony
 • Rachunek powierniczy:
  – rachunek otwierany na podstawie umowy, której stronami są Bank BPH oraz odbiorca środków (Powiernik)
  – środki na rachunku powierniczym, dzięki szczególnej ochronie prawnej, są chronione przed: zajęciem w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko właścicielowi rachunku, włączeniem do masy upadłościowej w razie ogłoszenia upadłości właściciela rachunku, wejściem do spadku po właścicielu rachunku – w przypadku śmierci właściciela będącego osobą fizyczną.
  – rachunek powierniczy zawierany jest na podstawie umowy potwierdzającej transakcję, zawartej z datą pewną (potwierdzona notarialnie).
  – rachunek prowadzony w walucie: PLN, EUR oraz USD
  – środki na rachunku mogą być oprocentowane lub nieoprocentowane
  – opłata za prowadzenie rachunku w formie jednorazowej lub miesięcznej
 • Rachunek zastrzeżony:
  – rachunek zastrzeżony poprawia bezpieczeństwo rozliczenia transakcji, oraz zwiększa wiarygodność partnerów handlowych
  – strony transakcji handlowej, dzięki udziałowi w transakcji Banku jako gwaranta, mają zapewnioną poprawność rozliczeń oraz kontrolę nad harmonogramem transakcji
  – właścicielem rachunku może być każdy z uczestników transakcji handlowej.
  – rachunek prowadzony w walucie: PLN, EUR oraz USD
  – środki na rachunku mogą być oprocentowane lub nieoprocentowane
  – opłata za prowadzenie rachunku w formie jednorazowej lub miesięcznej
  – warunki prowadzenia rachunku oraz zapisy umowy są indywidualnie negocjowane z klientem