Bank BPH rachunki bankowe

Rachunki bieżące:

 • rachunki zapewniają stały dostęp do środków
 • rachunki bieżące prowadzone są w polskich złotych lub w walutach obcych
 • produkt przeznaczony dla klientów korporacyjnych, dużych i średnich firm, instytucji, rezydentów i nierezydentów
 • zgromadzone na rachunku środki oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, a kapitalizacja następuje miesięcznie lub kwartalnie
 • środki zgromadzone na rachunku wypłacane są żądanie klienta

Rachunki pomocnicze:

 • rachunki pozwalające na przejrzystą ewidencję środków i transakcji związanych z określonym celem
 • rachunek pomocniczy jest narzędziem służącym wyodrębnieniu środków finansowych na określony cel
 • produkt umożliwia swobodne i wygodne przeprowadzanie rozliczeń, lokowanie nadwyżek finansowych oraz korzystanie z produktów i usług bankowych oferowanych klientom korporacyjnym
 • zgromadzone na rachunku środki mogą być oprocentowane według zmiennej stopy procentowej bądź nieoprocentowane
 • kapitalizacja odsetek następuje miesięcznie lub kwartalnie
 • środki zgromadzone na rachunku wypłacane są na żądanie klienta
 • rachunek prowadzony w złotych polskich