Bank BPH produkty dyskontowe

Dyskonto akredytywy:

  • usługa skierowana do sprzedających/eksporterów, którzy korzystają w swoich rozliczeniach z akredytywy z odroczonymi terminami płatności
  • usługa polegająca na odkupieniu przez Bank od beneficjenta (sprzedającego/eksportera) należności z akredytywy przed terminem jej płatności, i przekazaniu na rachunek beneficjenta kwoty należności pomniejszonej o należne Bankowi prowizje i odsetki
  • dyskonto akredytywy odbywa się bez prawa regresu do sprzedającego/eksportera
  • warunkiem skorzystania jest otrzymanie akredytywy od banku, dla którego Bank BPH ustalił limity dla tego typu transakcji

Dyskonto weksli:

  • usługa przygotowana dla klientów (sprzedających/dostawców) udzielających kredytu kupieckiego swoim kontrahentom oraz rozliczających się w formie weksli
  • dyskonto weksli polega na nabyciu weksla przez Bank, przed terminem jego płatności, za kwotę określoną na wekslu pomniejszoną o należne Bankowi prowizje i odsetki
  • warunkiem skorzystania z dyskonta weksli jest uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej w Banku BPH w związku z podpisywaną umową o linię bieżącą