Bank BPH produkty dokumentowe

Akredytywa:

 • produkt zapewniający sprzedającemu i kupującemu zabezpieczenie oraz sprawną obsługę transakcji
 • akredytywa stanowi uwarunkowane zobowiązanie banku dotyczące zapłaty
 • dla sprzedającego/eksportera akredytywa pozwala wyeliminować ryzyko nieotrzymania płatności z tytułu wystawionych faktur handlowych
 • działając na zlecenie kupującego/importera, bank otwierający akredytywę zobowiązuje się do zapłacenia bądź zabezpieczenia sprzedającemu/eksporterowi zapłaty określonej kwoty, w zamian za spełnienie przez niego przewidzianych w akredytywie warunków i przedłożeniu w określonym czasie wymaganych dokumentów.
 • dla kupującego/importera akredytywa jest formą zabezpieczenia transakcji w handlu krajowym jak i zagranicznym. Otwierając akredytywę dokumentową na zlecenie kupującego, bank zobowiązuje się w jego imieniu do dokonania nieodwołalnej zapłaty na rzecz sprzedającego w zamian za złożone przez niego dokumenty i spełnienie wszystkich warunków określonych w treści akredytywy

Akredytywa stand-by:

 • forma akredytywy dokumentowej, pełniąca rolę gwarancyjną
 • akredytywa stand-by stanowi zobowiązanie banku otwierającego do zapłaty sprzedającemu/eksporterowi wymienionej kwoty w sytuacji, gdy zleceniodawca akredytywy (kupujący/importer) nie wywiąże się ze swych zobowiązań zabezpieczonych tą akredytywą
 • akredytywa stand-by najczęściej zabezpiecza terminowe dokonanie płatności

Inkaso dokumentowe:

 • produkt zapewniający zarówno sprzedającemu, jak i kupującemu sprawną i bezpieczną obsługę transakcji handlowych
 • inkaso dokumentowe to sposób na ściągnięcie należności za sprzedawany towar
 • inkaso dokumentowe polega na wydaniu przez bank dokumentów handlowych kupującemu/importerowi, w zamian za zapłatę lub zobowiązanie do zapłaty

TradeNet:

 • platforma umożliwiająca obsługę akredytywy i inkasa za pośrednictwem bankowości internetowej BusinessNet
 • usługa umożliwia zarządzanie transakcjami na każdym etapie ich realizacji, od przygotowania zlecenia po dokonanie rozliczenia