Bank BPH lokowanie środków

Lokaty Stop:

 • lokata oprocentowana  w oparciu o indywidualnie wynegocjowaną stawkę, która pozostaje stała w całym okresie trwania lokaty
 • lokaty otwierane na okres od 1 dnia do kilku lat
 • lokaty dostępne w złotych polskich oraz w walutach obcych
 • możliwość złożenia dyspozycji otwarcia lokaty terminowej przez platformę internetową  DealingNet lub indywidualnie z Dealerem Departamentu Korporacyjnych Produktów Skarbowych
 • odsetki są wypłacane w dniu zakończenia lokaty

Lokaty dwuwalutowe:

 • lokaty dla Importerów i Eksporterów poszukujących stóp zwrotu przewyższających oprocentowanie tradycyjnych lokat bankowych
 • Lokata Dwuwalutowa to lokata z dodatkową klauzulą przewalutowania kwoty lokaty w określonych warunkach rynkowych
 • kwota, termin, oprocentowanie, waluta, na którą może nastąpić przewalutowanie oraz kurs, który będzie użyty do przewalutowania negocjowane indywidualnie z klientem
 • lokaty otwierane na okres od 2 dni do 12 miesięcy

Strukturyzowane certyfikaty depozytowe:

 • strukturyzowane certyfikaty depozytowe to papiery dłużne na okaziciela emitowane przez Bank BPH na podstawie prawa bankowego
 • oprocentowanie może być powiązane z różnymi indeksami rynku finansowego: kursy walutowe, stopy procentowe, ceny towarów, akcje i indeksy kapitałowe

Obligacje Skarbu Państwa:

 • obligacje skarbowe umożliwiają lokowanie płynnych środków na dłuższy okres bez utraty narosłych odsetek w przypadku odsprzedaży obligacji na runku wtórnym
 • obligacje skarbowe to papier dłużny Skarbu Państwa o terminach emisji od 1 roku do 20 lat
 • oprocentowanie obligacji może mieć charakter:
  – zmienny, np. oparty o rentowność 13-tyg. lub 52-tyg. bonów skarbowych lub stawek WIBOR
  – stały, dyskontowy (obligacje zerokuponowe)
  – stały, oparty o płatny corocznie kupon
 • Bank BPH oferuje możliwość inwestowania w obligacje skarbowe na rynku pozagiełdowym, poprzez zawarcie Transakcji PD (rozliczanej w terminie do 2 dni roboczych) lub Transakcji PDT (rozliczanej w terminie dalszym niż 2 dni robocze)