Bank BPH Linia Wielocelowa

Linia Wielocelowa:

  • kredyt udzielany na finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy oraz spłatę zadłużenia z tytułu zobowiązań o charakterze obrotowym również w innych bankach lub instytucjach finansowych
  • w ramach jednej umowy o Linię Wielocelową możliwość wykorzystania środków w 5-ciu różnych formach takich jak: kredyt w rachunku bieżącym, stałe transze kredytowe, gwarancja bankowa, akredytywa dokumentowa, limit skarbowy
  • standardowy okres kredytowania: 12 miesięcy
  • możliwość kredytowania powyżej 12 miesięcy jednak maksymalnie 24 miesiące pod warunkiem zabezpieczenia transakcji hipoteką na nieruchomości lub poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego lub innym szczególnym zabezpieczeniem
  • nie wymagany biznesplan
  • linia wielocelowa skierowana jest do firm, które:
    – prowadzą działalność gospodarczą minimum 18 miesięcy i ewidencjonują ją w formie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
    – posiadają lub założą rachunek firmowy w Banku BPH