Bank BPH kredyty inwestycyjne z poręczeniem Unii Europejskiej

Kredyty inwestycyjne dla firm z poręczeniem Unii Europejskiej:

 • możliwość sfinansowania do 100% inwestycji
 • poręczenia kredytowe udzielane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach Systemu Gwarancji dla sektora MSP
 • brak opłat związanych z ustanowieniem zabezpieczenia w postaci poręczenia EFI
 • niski lub nawet zerowy wkład własny kredytobiorcy
 • brak dodatkowych zabezpieczeń poza poręczeniem EFI i przedmiotem kredytowania
 • poręczenie EFI może zabezpieczyć 50% kwoty kredytu

 W Banku BPH poręczeniami EFI zostały objęte:

 • kredyt Auto Sezam:
  – kredyt przeznaczony na zakup środków transportu
  – wkład własny: od 0%
  – zabezpieczenie kredytu: w przypadku kredytów poniżej 75.000 zł poręczenie EFI i przewłaszczenie pojazdu kredytowanego bez wpisu do dowodu rejestracyjnego wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, w pozostałych przypadkach poręczenie EFI i przewłaszczenie pojazdu kredytowanego z wpisem do dowodu rejestracyjnego wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej
  – marża kredytu obniżona o 0,7%
  – okres kredytowania: 8 lat
  – maksymalna kwota kredytu: 800.000 zł
 • kredyt inwestycyjny:
  – kredyt przeznaczony na stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego jednostki, w szczególności zakup maszyn, urządzeń i środków transportu, ziemi, nieruchomości oraz materiałów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych, modernizacja i restrukturyzacja istniejącego majątku produkcyjnego
  – wkład własny: 0% w przypadku transakcji zakupowych do 1.000.000 zł, 0% w przypadku transakcji zakupowych powyżej 1.000.000 zł i Klientów o bardzo dobrej ocenie zdolności kredytowej – dotyczy firm o obrotach do 30.000.000 zł, 5% w pozostałych przypadkach
  – zabezpieczenie kredytu: poręczenie EFI i przedmiot kredytowania (w przypadku bardzo złożonych, wielocelowych projektów inwestycyjnych Bank może oczekiwać dodatkowych zabezpieczeń)
  – marża obniżona dzięki poręczeniu EFI, wysokość obniżki zależ­na od parametrów kredytu i ustalana indywidualnie
  – okres kredytowania: 10 lat
  – maksymalna kwota kredytu zależy od zdolności kredytowej i potrzeb Kredytobiorcy