Bank BPH kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym:

 • kredyt pozwala na finansowanie bieżących wydatków i kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • kredyt przeznaczony na finansowanie potrzeb związanych w szczególności z:
  – procesem rozliczeń pieniężnych wynikających z prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej
  – zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą i świadczeniem usług
  – spłatą zadłużenia z tytułu zobowiązań o charakterze obrotowym w Banku BPH, w innych bankach lub instytucjach finansowych
  – pokryciem składek ZUS, US
  – wypłatą wynagrodzeń
 • kredyt w całym okresie kredytowania może być wielokrotnie spłacany w całości lub w części i ponownie uruchamiany do wysokości obowiązującego limitu
 • ostateczna spłata kredytu następuje najpóźniej w ostatnim dniu okresu kredytowania
 • maksymalna kwota:
  – w przypadku pełnej księgowości – 30% średnich przychodów ze sprzedaży z dwóch ostatnich lat
  – w przypadku uproszczonej księgowości – 25% średnich przychodów ze sprzedaży z dwóch ostatnich lat
 • możliwość finansowania bez materialnego zabezpieczenia kredytu w przypadku Klientów z dobrym standingiem finansowym
 • okres kredytowania: do 24 miesięcy w przypadku zabezpieczenia w postaci hipoteki, poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego lub innej szczególnej formy zabezpieczenia akceptowanej przez Bank, w pozostałych przypadkach do 12 miesięcy
 • kredyt dostępny w walutach: PLN, EUR, USD, CHF (kredyt walutowy dostępny dla klientów uzyskujących w walucie kredytu przychody umożliwiające obsługę kredytu)
 • z kredytu w rachunku bieżącym mogą skorzystać firmy:
  – prowadzące działalność gospodarczą, przez co najmniej 18 miesięcy
  – których, roczne przychody wynoszą od 5.000.000 zł do 30.000.000 zł
  – posiadają lub założą rachunek firmowy Biznes Symetria PRO/pomocniczy w Banku BPH w walucie kredytu