Bank BPH kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny:

 • kredyt przeznaczony na realizację inwestycji technologicznej, która polega na
  – zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług
  – wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług
 • kredyt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • część kapitału kredytu spłacana jest ze środków Unii Europejskiej w postaci premii technologicznej udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego
 • przedmiotem kredytu są wydatki ponoszone już po dniu wpływu do BGK wniosku o dofinansowanie:
  – zakupu prawa własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu (do wysokości 10% pozostałych wydatków kwalifikowanych)
  – zakupu prawa własności budynku lub budowli lub ich części
  – zakupu lub wytworzenie środków trwałych innych niż określone powyżej wyłączeniem środków transportu, nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu
  – zakupu robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części
  – zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej
  – raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli z tytułu umowy leasingu, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu
  – raty spłat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w punkcie wyżej, lub wartości, niematerialnych i prawnych z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego
  – pokrycia kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem, że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej
  – zakupu usług doradczych (poziom dofinansowania do 50% wartości)
 • wysokość premii technologicznej ustalana jest w odniesieniu do całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych (sfinansowanych zarówno ze środków kredytu technologicznego, jak i własnych środków wnioskodawcy) i nie może przekroczyć 4.000.000 zł.
 • premia technologiczna wypłacana jednorazowo, po zakończeniu realizacji projektu i udokumentowaniu poniesienia wydatków kwalifikowanych