Bank BPH kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych

Kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych:

 • oferta kredytu przygotowana z myślą o wspólnotach mieszkaniowych
 • kredyt przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z remontem i modernizacją nieruchomości wspólnoty oraz realizacją inwestycji w obrębie własności wspólnej:
  – finansowanie nowych, odtworzenie oraz remont lub modernizacja istniejących środków trwałych lub nieruchomości wspólnoty
  – finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dostarczonej do budynków mieszkalnych
 • okres kredytowania: do 10 lat
 • zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami wspólnot mieszkaniowych oraz cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości
 • możliwość przeznaczenia kredytu na spłatę innego zaciągniętego kredytu inwestycyjnego
 • minimalny udział środków własnych kredytobiorcy na poziomie 10% wartości inwestycji (dla kredytów z okresem kredytowania nie przekraczającym 5 lat) lub 20% wartości inwestycji (dla kredytów z okresem kredytowania powyżej 5 lat)
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • maksymalna kwota kredytu: do 1.000.000 zł
 • kredyt wypłacany jednorazowo, w transzach lub w formie linii kredytowej nieodnawialnej
 • kredyt spłacany w regularnych ratach kapitałowych lub regularnych równych ratach kapitałowych płatnych miesięcznie lub kwartalnie