Bank BPH kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny:

 • kredyt udzielany na finansowanie inwestycji związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego klienta
 • kredyt przeznaczony na finansowanie:
  – przedsięwzięć rozwojowych i nowych: (zakupu maszyn, urządzeń, środków transportu, ziemi, materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych
  – modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku trwałego
 • zakupu udziałów lub akcji
 • okres kredytowania: do 20 lat (bez zabezpieczenia hipotecznego – do 10 lat; w walutach obcych – do 10 lat)
 • finansowanie do 100% wartości inwestycji zakupowej
 • refinansowanie do 120% obecnej kwoty zadłużenia w innym banku lub u leasingodawcy
 • refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez klienta w okresie do 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku (dla kredytów o charakterze modernizacyjno-budowlanym – do 24 miesięcy)
 • nie wymagany biznesplan przy inwestycjach zakupowych
 • zabezpieczenie kredytu na przedmiocie inwestycji: zastaw rejestrowy, przewłaszczenie, hipoteka, inne formy akceptowane przez Bank BPH
 • kredyt dostępny w rachunku kredytowym lub linii kredytowej nieodnawialnej
 • kredyt spłacany w formie regularnych rat kapitałowych lub regularnych równych rat kapitałowych płatnych miesięcznie, kwartalnie lub co 6 miesięcy lub w określonych datach i kwotach – przy płatności odsetek w okresach miesięcznych, kwartalnych lub co 6 miesięcy
 • kredyt dostępny w walucie: PLN lub w wybranych walutach obcych jeśli kredytobiorca uzyskuje dochody we wnioskowanej walucie kredytu
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 2 lat, karencja w spłacie odsetek do 1 roku
 • odsetki od kredytu pomniejszają podstawę opodatkowania
 • możliwość objęcia kredytu poręczeniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego jako zabezpieczenie kredytu (brak prowizji za skorzystanie z poręczenia)