Bank BPH finansowanie transakcji handlowych

Dyskonto należności eksportowych:

 • forma dyskontowania wszystkich należności wynikających z transakcji obsługiwanych przez bank
 • przedmiotem obrotu w ramach dyskonta należności eksportowych mogą być wierzytelności handlowe lub ich części wynikające z: akredytyw eksportowych potwierdzonych lub negocjowanych przez Bank BPH, inkas eksportowych zabezpieczonych awalem bankowym lub gwarancją bankową
 • dyskonto jest realizowane w walucie krajowej (PLN) oraz wszystkich walutach wymienialnych z tabeli kursów Banku BPH
 • wykupowi podlegają wierzytelności bez ograniczeń co do minimalnej kwoty oraz minimalnego terminu płatności
 • w zależności od przypadku oferowane jest: dyskonto bez regresu lub dyskonto z regresem (tzw. dyskonto z zastrzeżeniem)

Forfaiting eksportowy:

 • Forfaiting eksportowy  to wykup wierzytelności eksportowych (w formie pieniężnej) przed terminem ich wymagalności wraz z wynikającymi z nich prawami
 • przedmiotem obrotu w ramach forfaitingu mogą być wierzytelności handlowe lub ich części oraz ryzyko z nimi związane
 • usługa wykonywana jest bez regresu w stosunku do zbywcy wierzytelności, tzn. bank przejmuje wszystkie ryzyka związane z osobą nabywcy oraz krajem jego pochodzenia i jednocześnie dokonuje wypłaty pełnej kwoty należności pomniejszonej o odpowiednie dyskonto
 • forfaiting oferowany jest w polskich złotych oraz wszystkich walutach wymienialnych z tabeli kursów Banku BPH

Kredyt dla nabywcy:

 • kredyt dla nabywcy to średnio-i długoterminowe finansowanie eksportu dóbr inwestycyjnych i kompletnych obiektów przemysłowych
 • kredyt udzielany na zlecenie Eksportera bezpośrednio Importerowi lub bankowi Importera i ubezpieczany w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE