Bank BPH finansowanie działalności bieżącej

Linia wielocelowa:

 • krótkoterminowy kredyt obrotowy odnawialny, w ramach którego kredytobiorca może korzystać z różnych produktów kredytowych.
 • w przypadku wielocelowej/ wielocelowej wielowalutowej linii kredytowej, kredytobiorca może korzystać z krótkoterminowych produktów kredytowych Banku BPH:
  – kredytu w rachunku bieżącym
  – Stałych Transz
  – gwarancji bankowych
  – akredytyw dokumentowych
  – limitu na pokrycie ryzyka kredytowego i rynkowego (add-on i MtM), ponoszonego przez Bank
 • kredyt udzielany w PLN
 • w przypadku linii wielocelowej wielowalutowej oferowana jest klientowi możliwość wykorzystania kredytu w kilku określonych walutach wykorzystania

Kredyt w rachunku bieżącym:

 • kredyt krótkoterminowy obrotowy umożliwiający obciążenie rachunku bieżącego do kwoty określonego limitu
 • kredyt ma charakter odnawialny, co oznacza, że każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach limitu przyznanego umową kredytu, aż do daty spłaty ustalonej w umowie
 • kredyt udzielany w PLN lub walutach wymienialnych

Kredyt obrotowy odnawialny:

 • kredyt krótkoterminowy przeznaczony na finansowanie majątku obrotowego klienta
 • kredyt ma charakter odnawialny
 • kredyt udzielany w PLN lub walutach wymienialnych
 • kredyt obrotowy odnawialny udostępniony jest na wydzielonym rachunku kredytowym
 • wykorzystywany jest w formie transz, ciągnionych w dowolnym momencie i wysokości oraz z dowolną częstotliwością, na podstawie każdorazowo składanej w Banku dyspozycji wykorzystania
 • kredyt pozwala na większą kontrolę nad wykorzystaniem środków, w tym jego zgodność z ustalonym celem finansowania
 • kredytobiorca ma możliwość decydowania o momencie spłaty wykorzystanego kredytu

Kredyt obrotowy nieodnawialny:

 • kredyt krótkoterminowy, obrotowy
 • kredyt ma charakter nieodnawialny, co oznacza, że każde ciągnienie transzy, dokonane w ciężar rachunku kredytowego powoduje zmniejszenie o wykorzystaną kwotę dostępnych środków pieniężnych w ramach kredytu i uniemożliwia ponowne jej wykorzystanie
 • kredyt udzielany w PLN lub walutach wymienialnych
 • kredyt obrotowy nieodnawialny udostępniony jest na wydzielonym rachunku kredytowym
 • kredyt wykorzystywany jest w formie transz, ciągnionych w dowolnym momencie w trakcie okresu wykorzystania określonego w umowie, w dowolnej wysokości oraz z dowolną częstotliwością, na podstawie każdorazowo składanej w Banku dyspozycji wykorzystania

Kredyt obrotowy płatniczy:

 • kredyt przeznaczony na finansowanie krótkotrwałych trudności płatniczych klienta
 • kredyt uruchamiany jest w rachunku bieżącym klienta
 • kredyt płatniczy udzielany jest w PLN
 • wykorzystanie kredytu następuje jednorazowo, poprzez realizację przez Bank zlecenia płatniczego kredytobiorcy w ciężar rachunku bieżącego, do wysokości przyznanego kredytu
 • wpływy środków na rachunek bieżący klienta pomniejszają zadłużenie wynikające z udzielonego kredytu płatniczego, aż do jego całkowitej spłaty; kredytobiorca nie jest upoważniony do ponownego ciągnienia środków

Linia kredytowa:

 • krótkoterminowy kredyt obrotowy udostępniający kredytobiorcy w ramach jednej umowy kredytu różne formy  wykorzystania
 • kredyt ma charakter odnawialny
 • w przypadku linii kredytowej, kredytobiorca może korzystać z:
  – kredytu w rachunku bieżącym – każde wykorzystanie linii, dokonane przez klienta z tytułu wybranej formy finansowania w ramach linii, powoduje automatyczne zmniejszenie dostępnego limitu. W wyniku każdej dokonanej spłaty kredytu w rachunku bieżącym saldo limitu linii odnawia się o spłaconą kwotę kredytu.
  – transz („Stałe Transze”) o stałym oprocentowaniu, ciągnionych na ściśle określony okres, standardowo bez możliwości wcześniejszej spłaty, ewidencjonowanych na wydzielonych rachunkach kredytowych i stawianych do dyspozycji klienta na jego rachunku bieżącym.
 • kredyt przeznaczony dla klientów aktywnie zarządzających strukturą finansowania przedsiębiorstwa

Zabezpieczenie transakcji:

 • Bank BPH oferuje formy zabezpieczenia transakcji:
  – Akredytywa 
  –  jest samodzielnym pisemnym zobowiązaniem banku otwierającego (banku importera) wobec beneficjenta (eksportera) do zapłaty określonej kwoty w zamian za dokumenty prezentowane w ramach akredytywy, ściśle zgodne z jej warunkami.
  – Gwarancje
  – Bank gwarantuje jednej ze stron kontraktu (odbiorcy towaru lub usługi) zapłatę określonej kwoty.