Bank BPH Faktoring

Faktoring:

 • usługa polegająca na wykupie przez Bank BPH nieprzeterminowanych faktur z odroczonym terminem płatności
 • Bank BPH odciąża firmę od czynności administracyjnych i windykacyjnych, a także, w zależności od rodzaju, pozwala zwiększyć pewność  w prowadzeniu biznesu, poprzez przejęcie przez Bank ryzyka niewypłacalności odbiorców (tzw. faktoring bez regresu)
 • Faktoring dostępny na platformie internetowej BusinessNet, która umożliwia bezpośrednią komunikację on-line bez potrzeby przesyłania dokumentów papierowych
 • klienci w ramach oferty otrzymują osobistego Opiekuna, zapewniającego wsparcie od momentu zawarcia umowy
 • termin finansowania faktur – do 120 dni, a w indywidulanych przypadkach 150 dni
 • możliwość finansowania faktur krajowych i zagranicznych w PLN, USD, EUR

W ofercie Banku BPH znajdują się następujące rodzaje faktoringu:

 • W zależności od podmiotu, który przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy:
  – faktoring z regresem
  (niepełny, niewłaściwy) – faktor przejmuje wierzytelność z zastrzeżeniem, że w przypadku braku spłaty wierzytelności przez odbiorcę w terminie ustalonym w umowie faktoringowej, zobowiązanym do spłaty wierzytelności jest faktorant. Ryzyko wypłacalności odbiorcy zostaje po stronie faktoranta
  – faktoring bez regresu
  (pełny, z przejęciem ryzyka, właściwy) – usługa, w ramach której ryzyko niewypłacalności odbiorcy przejmuje faktor. W umowie faktoringu zostają dokładnie określone warunki niewypłacalności odbiorcy oraz brak możliwości cofnięcia zaliczkowania przez Bank w sytuacji, gdy odbiorca nie płaci za wierzytelność
 • W zależności od zasięgu geograficznego prowadzonych transakcji:
  – faktoring krajowy
  – usługa faktoringu, polegająca na wykupie przez faktora nieprzeterminowanych wierzytelności powstałych wobec odbiorców krajowych
  – faktoring eksportowy
  (zagraniczny, międzynarodowy) – faktor nabywa wierzytelności zagraniczne.  Bank BPH dokonuje finansowania w kilku najbardziej popularnych walutach w obrocie międzynarodowym. Faktoring eksportowy jest oferowany w formie bez regresu, z przejęciem przez Bank ryzyka niewypłacalności odbiorców